Специалист Здравни грижи

By | Свободни Позиции | No Comments

Специалист „Здравни грижи“     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Предстои да разкрием Комплекс за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работи комплекса.     Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Специалист „Здравни грижи“   Роля и отговорности:   Извършва развитийни дейности с деца имащи трудности в развитието. Участва в екипите, които изготвят индивидуални програми за всяко дете със специални образователни потребности. Участва в адаптирането на учебните материали според индивидуалните потребности на децата Подпомага деца индивидуални или групови занимания. Организира и води занимателни игри и разтоварващи дейности  за  децата. Използва различни технически решения и помощници в своята работа, за да подкрепи максимално обучението на децата със специални образователни потребности. Работи с родителите на децата, за доразвиване на техния родителския капацитет. Работи с мултидисциплинарен екип съставен от различни специалисти (психолози, логопеди и други) според спецификата на случая и нуждите на децата. Развива и предлага иновативни методи за обучението на децата и родителите, с които работи.     Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:     Професионални компетенции:     Образование – Висше образование – Медицина (работата с деца / ОДЗ, ЦДГ, училища, ще се счита за предимство) Опит в работата с деца и семейства; Познаване на системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;   Специални умения и знания:   Отлични комуникативни умения; Умения за работа в екип; Аналитични умения; Добра компютърна грамотност. Личностни качества Проактивност; Гъвкавост; Лоялност; Нагласа са учене и развитие.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Логопед

By | Свободни Позиции | No Comments

Логопед     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Предстои да разкрием Комплекс за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работи комплекса.     Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:   „Логопед“   Роля и отговорности: Извършва логопедична оценка и терапия за деца с проблеми в говорното развитие, за които е идентифицирана такава потребност. Участва в разкриването и развитието на програми предоставени от ДЦДМУ / ЦОП „Щастливо детство“ Предоставя консултации за родители. Съставя план за индивидуална работа с деца в ранна възраст. При необходимост предоставя договорените услуги мобилно в болнична или семейна среда. Извършва логопедични консултации на бебета и деца в ранна възраст. Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники. Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата. Планира дейности и работи за компенсиране на дефицитите по индивидуална програма. Насърчава и развива семейно-ориентираната грижа към децата в болнични заведения. Взема самостоятелни решения по отношение на организацията на работата и начина на изпълнение на поставените задачи. Работи съвместно с мултидисциплинарен екип и участва в общи екипни срещи при планиране и извършване на подкрепата към детето. Провеждане на публични събития за информиране и ангажиране на заинтересованите страни и създаване на система за взаимодействие и координация.     Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:   Професионални компетенции:   Образование – Висше образование – „Логопедия“, „Психология“, „Социална работа“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ или друга социална наука. Опит в работата с деца и семейства; Умения за екипна работа; Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe; Опит в прилагането на проекти в социалната сфера, ще се счита за предимство; Личностни качества и умения:   Умения за ефективна устна и писмена комуникация; Умения за подкрепа и овластяване на клиентите; Умения за работа в екип; Умение за работа с уязвими групи; Добра компютърна грамотност; Проактивност. Организацията предлага:   Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ ; Пакет възнаграждение и социални придобивки; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Отлични условия на труд; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Интересна и предизвикателна работа.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Социален асистент

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален асистент   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Предстои да разкрием Комплекс за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работи комплекса.   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:   Социален асистент   Роля и отговорности:   Да полага грижи за бенефициентите на услугите в Дневен Център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“. Да подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения. Да не упражнява физически и психически методи на принуда за възпитанието на децата; Да не оставя децата без наблюдение, при никакви обстоятелства; Да проявява уважение към личната история и етническата и културна идентичност на децата. Да подпомага детето за вписването му в социалната среда. Да предоставя правото на децата за избор и за вземане на решения съобразно възможностите и възрастта им. Да подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености. Да запознава всяко дете с личната му история, етническа и културна идентичност. Да следи, записва и съхранява всички постижения и подробности от ежедневието на децата. Отговаря за опазване на здравето и живота на децата настанени в Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ Активно насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културно развитие на з Спазва етичния кодекс за работа с деца, който е неразделна част от длъжностната характеристика.   Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:   Образование, умения и опит:   Минимален образователен ценз– средно образование; Служителят не трябва да е лишаван / ограничаван от родителски права; Да не страда от заболявания, опасни за здравето и живота на децата; Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства; Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етноса на децата; Готовност за работа в екип, обучение и развитие; Опит в отглеждането и грижата за деца със специални нужди, както и желание за развитие на допълнителни умения за работа с деца и умения за екипна работа; Да проявяват отговорност, самоконтрол, коректност и такт; Да проявява търпение и обич при работа с децата. Опит в системите на здравеопазванетото или образованието ще се считат за предимство.   Лични качества:   Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа; Позитивно настроен спрямо уязвими деца Способност за работа под напрежение Толерантност по отношение на различията Отговорен Гъвкав Проактивен   Организацията предлага:   Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ ; Пакет възнаграждение и социални придобивки; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Отлични условия на труд; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Интересна и предизвикателна работа.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Оперативен мениджър

By | Свободни Позиции | No Comments

Оперативен мениджър   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.     Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     „Оперативен мениджър“   Основни задължения:     Отговаря за прилагането на  цялостните административни системи в органзиацията  и администрира работата в централния офис. Развива и прилага действащите административни политики, процедури и системи с цел гладко протичане дейността на всички функционални звена в органзиацията. Участва активно в разработването на нови и актуализацията на съществуващи административни политики, процедури и системи като дава предложения за тяхното усъвършенстване. Управлява административното обслужване на централния офис. Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност, с цел нормално протичане на работния процес. За целта е определен като лице за контакт с фирмите доставчици на външни услуги. Поддържа информационна база с данни за регулярните доставчици на консумативи и услуги. Отговаря за доставките на стоки и услуги (офис оборудване,  канцеларски и  почистващи материали и др.) съобразно правилата на организацията. Организира и провежда процедури за избор на доставчик. Следи за промоциите на регулярните доставчици. Изготвя всички административни заповеди, свързани с избор на доставчици. Организира изпращането и приемането на кореспонденция от и към централен офис. Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води необходимите регистри. Координира с админ. м-р за поддържането, ползването и застраховането на всички МПС на организацията. Съхранява документацията свързана с тази дейност. Участва в организирането на събития с външни участници по предварително зададена  програма. Участва активно при организиране на срещи, семинари и конференции. Поддържа контакти от името на организацията с НОИ, НАП, Столична община, СГС, Служба по всписвания и други за издаване на всички необходими свидетелства и удостоверения за организацията. Отговаря за поддържането, съхраняването и архивирането на  документацията в централен офис електронно и на хартиен носител. Организира реда за съхранение и архивиране на документацията в другите офиси на организацията. Разработва, организира и провежда инструктажи, периодични медицински прегледи и други необходими мерки съгласно ЗБУТ. Носи отговарност за правилното съхраняване и правилната употреба на оборудването и  на обзавеждането в организацията. Провежда въвеждащо обучение на новоназначените служители за правилата на работа с тях. Управлява стажантската програма във административен отдел – заявки, подбор и управление. Отговаря за складовото стопантсво в органзиацията.     Изисквания и необходими компетенции:     Подходящо образование свързано с администрация, икономика или подобно; Минимум 2 г. опит на мениджърска сходна позиция; Практически опит в управление на администрация, хора и информация, складове, логистика; Опит във воденето на преговори с институции и други организации Много добри дигитални компетенции  и опит  в работа с различни програмни продукти – деловдство, складове. Английски език писмено и говоримо     Ние предлагаме:   Коректни трудовоправни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Гъвкаво работно време; Възможност за работа в режим “Home office” Трудов договор с „Фондация за нашите“     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Когато приказките оживяват в телефонен разговор с любим герой

By | Новини | No Comments

„Здравейте! Аз съм Елза – принцесата от „Замръзналото кралство“. Има ли някой там? Чувате ли ме?“.   Така започна телефонният разговор с любим герой за четири момиченца – деца, които преминават през трудности в крехката си възраст и с които работи семейният терапевт на фондация „За Нашите Деца“ Петя Яначкова.   С песен от първата част на филма Елза поведе децата в приказния свят на Замръзналото кралство, а те, скупчени край телефона, слушаха притихнали. Най-малката на свой ред изненада любимата си героиня, като също й подари песен – „Одата на радостта“, и получи овации за таланта си.   След това от топлата стая на Центъра за обществена подкрепа „Св. София“ на фондацията към ледената страна на Елза заваляха въпросите. „Елза, защо Олаф обича прегръдките, след като от тях се разтопява?“, „Защо през цялото време носиш ръкавици?“, „Защо отблъсна сестра си Анна?“, „Кое е любимото ти занимание?“ … и още, и още.   Момичетата научиха, че приятелите трябва да се подкрепят и защитават така, както Елза защитава приятеля си Олаф и прави снежен облак над него, за да му помогне да не се разтопи след всяка топла дружеска прегръдка. Защото пъргавият снежен човек носи истинско сърце и както всяко човешко същество, има нужда от топлина, от обич и нежна грижа.   Елза им разказа и за това, че всеки от нас прави понякога неща, които не изглеждат най-правилните и добри. Важното е да го осъзнае и да има силата да обясни и да се извини така, както тя се извини на сестра си Анна във филма. А ръкавиците … о, те са, за да контролират вълшебната сила, с която Елза е дарена. Тази сила, която може да бъде и добра, и лоша, може да руши и да създава. И силите и талантите си трябва да използваме правилно.   „Ще ни научиш ли да правим и ние вълшебства като теб?“ – звънна с поредния въпрос детско гласче.   „Не, деца, няма да ви науча на моето вълшебство.“ – въздъхна милият глас от телефона. – „Защото най-голямото вълшебство е това да обичаш хората и да бъдеш добър. Вие имате в себе си това вълшебство. Правете го всеки ден – обичайте близките си хора. Дори понякога да не са до вас, помнете, че те също ви обичат. И всеки ден бъдете добри.“   Така неусетно изтече цял час, в който детските очи непрестанно грееха. Момичетата и Елза се разделиха с покана да гостуват един ден в Замръзналото кралство като дори договориха подходящите тоалети. Разделиха се и с обещанието да научат първи „голямата тайна“ – дали ще има трета част на филма. Разговорът по телефона с любим герой се случи на 1 юли 2020 благодарение на ваучер, който ни подари г-жа Спирова – един от създателите на Проект #ЗАДОБРОТО, спечелила преживяването в Благотворителен търг – Легълца за оздравяване в началото на юни.   А на телефона беше не кой да е, а магичната Надежда Панайотова – актриса и преподавател в НАТФИЗ, гласът, който озвучава любимите детски герои от филмите на Дисни: Елза в „Замръзналото кралство“, Рапунцел в „Рапунцел и разбойникът“, Вироглава в „Как да дресираш дракон“, Калинката от „Калинката и Черният котарак“, както и още много персонажи от анимационни филми, станали част от живота на българските деца.   За своите малки почитателки Елза бе изпратила лични грамоти с пожеланието „Повярвай на пътя си и следвай мечтите си!“. Това е и мисията на екипа ни – да помогнем на всяко едно дете да расте уверено и да развива потенциала си. Благодарим на любимата героиня Елза за безценните послания и за вълшебството, което изживяха децата! Благодарности на всички, които направиха възможна тази незабравима…

Read More