Как помагаме

Проблемът

През 2019 г. 2854 деца са били в риск от изоставяне и раздяла с родните си семейства. Раздялата на детето от неговите биологични родители най-често става поради  бедност, увреждане, заболяване, липса на подкрепа и на възможности за осигуряване на грижовна и сигурна среда.

Научи Повече

Решението

Социалната работа, психологическата подкрепа и мобилизирането на различни специалисти около едно дете – това е в основата на подкрепата, която помага за излизането от ситуация на уязвимост и справяне с трудностите в живота на едно семейство.

Научи Повече

Новини

Фондация „За Нашите Деца“ стимулира общуването на децата с трудности в развитието с нова интелигентна система

By | Без Категория, Новини | No Comments

Децата с двигателни, комуникативни и когнитивни нарушения са деца като всички останали. Те имат право да живеят, учат, играят и да се забавляват заедно с другите деца. За да се развиват пълноценно e необходимо да бъдат включени във всички сфери на живота. Но често, реалният им живот е различен…    Хората с речеви и/или двигателни трудности остават в мълчание, тъй като нямат инструментите, необходими за общуване и участие в света около тях. Те имат нужда от средства за допълваща и алтернативна комуникация, за да водят нормален живот.    Ние във фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че всеки човек има потенциал да общува, независимо от предизвикателствата и затова разширяваме подкрепата си към децата с трудности в развитието или с увреждания – Детска церебрална парализа, Аутизъм, интелектуални затруднения, мускулни дистрофии, Синдром на Рет, нарушения на слуха и др.     С подкрепата на нашите партньори от “Хенкел България“ успяхме да закупим устройство за допълваща и алтернативна комуникация, което съчетано с достъп до таблет или компютър, дава огромни възможности за комуникация. С устройството за проследяване на погледа Tobii PCEye Mini и основният софтуер към него Look to Learn, с които вече разполагаме, ще можем да променим качеството на живот на децата, които поради двигателни затруднения не могат да извършват фини движения с ръцете си, а голяма част от тях не могат и да говорят.    Новата система дава възможност чрез проследяване на погледа на детето в реално време, то индиректно да управлява компютърна мишка, а с помощта на специализиран софтуер да общува чрез синтезирана реч. По този начин децата научават нови думи, чрез игровите възможности се засилва речевата динамика, обогатяват се знанията им, могат да изразяват мисли, чувства и желания, да общуват пълноценно, да използват Интернет, да постигнат независимост.    Тези устройства помагат на децата със значителни комуникационни предизвикателства да общуват по-ефективно – детето може да се обади на любимата си баба, която живее в друг град, да посочи каква храна иска, да отговори на въпрос на учителя, да използва израз на лицето, за да покаже, че му е скучно, да играе на образователни игри и да учи.    Щастливи сме, че с подкрепата на “Хенкел България” успяхме да осигурим още една възможност децата с трудности в развитието да са в хармония със заобикалящата ни действителност и да се чувстват пълноценни и независими…

Read More

Образованието за деца в ранна възраст страда от липса на млади и подготвени кадри

By | Новини | No Comments

  Едва 9,5% от педагозите в детски ясли са под 30 години, а само 12,8% от тях са завършили „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Това са ясни сигнали за необходимостта от инвестиции за привличане на специалисти в сферата на образованието за най-малките.   Това показва изследване на действащите у нас политики за професионално развитие и условията на труд на специалистите, работещи с деца в ранна детска възраст, реализирано от фондация “За Нашите Деца”.   Необходими са целенасочени политики за формиране на компетентности за ранно детско развитие на професионалистите, които работят с деца 0-7г. в секторите образование, здравеопазване и социални услуги. Както първоначалното университетско образование, така и продължаващото професионално развитие на специалистите трябва да включват знания и умения за различните аспекти от детското развитие и за съвместната работа на професионалисти от различни сфери. Инвестицията в тяхното обучение и професионално усъвършенстване носи сериозни ползи както за децата в ранните и най-важни години на тяхното развитие, така и за цялото общество. Експертите, участвали в изследването изтъкват  ясно изразена необходимост от подготовка за работа с деца в уязвими ситуации, изграждане на умения за работа с родители и оценка на семейната среда.   Важен извод от изследването е препоръката в работата на специалистите, работещи с деца между 0 и 7 години да навлязат съвременни методи за продължаващо професионално развитие, които освен обучителни програми, включват надграждане на уменията на работното място. Това е непрекъснат процес на професионално развитие в общности от специалисти в различни сфери. Важен е диалогът и периодичната обмяна на знания и опит в рамките на отделната професия и между специалисти от различни професии – социални работници, лекари и медицински специалисти.     Необходимо е професионалното развитие да бъде интегрирано в практиката на педагозите, да включва взаимно наблюдение и анализиране на педагогическата дейност, взаимодействие с колеги от други сектори, както и взаимодействие с родители. Трябва да се постави по-силен фокус върху приобщаващото образование,  което навлиза в университетските програми едва преди две години. Една от най-ясно изразените нужди сред работещите с деца в сектор образование е нуждата от знания и умения за работа с деца със специфични потребности.   Дискусията по резултатите от изследването със специалисти в сферата на образованието, очерта важни насоки за развитието на работната сила. Ключов е въпросът за създаване на подкрепяща работна среда за младите учители в детски градини и ясли. Важно е да са налице  политики за кариерно ориентиране на гимназистите къ м работа с деца в ранна възраст, както и активно привличане на студенти към работа в детски градини от страна на общините. Интегрирането на детските ясли в предучилищното образование ще създаде по-добро взаимодействие между специалистите, работещи в тясна връзка с децата, и ще гарантира по-плавен преход за детето между отделните етапи на обучение и развитие.   Изследването е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца. То се фокусира върху социалния, образователния и здравния сектор, като очертава насоки за необходимите обществени политики за издигане качеството на образованието и грижите за деца в ранна възраст.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани…

Read More

12 години партньорство с „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ – катализатор за устойчива промяна

By | Новини | No Comments

На 19 януари 2021 г. представители на фондация „За Нашите Деца“ посетиха „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, за да приемат дарение на лек автомобил Тойота Корола и употребявана компютърна техника. Дарението ще подпомогне осъществяването на дейността на фондацията и ще осигури възможност за посрещане на предизвикателствата на работата от дистанция.   По време на срещата Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация „За Нашите Деца”, сподели, че основното предизвикателство от началото на пандемията е реализирането на част от социалната подкрепа към деца и семейство дистанционно, тъй като тя разчита до голяма степен на на емоционална връзка. Тя подчерта, че макар да ставаме зависими от технологиите, именно партньорствата с компании като „Дънди Прешъс Металс“ осигуряват подкрепа с човешко лице и сигурност за справяне в трудни ситуации. Г-жа Шалапатова благодари за дареното оборудване, с което успешно ще продължим дейността си, ще реализираме програмата ни за спешна семейна подкрепа и доставки на хранителни пакети за нуждаещи се семейства, както и след отпадане на мерките, ще продължим домашните посещения и мобилната работа на екипите в София и Пловдив.   „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е стратегически партньор на фондацията вече 12 години. Като генерален спонсор на най-голямото благотворително събитие „Вечер на добродетелите“, от 2010 г. досега дружеството е подпомогнало развитието на фондацията и е дарило по-добро детство на хиляди деца. От особено значение е фактът, че помощта на компанията се изразява, освен с финансови средства и с личната ангажираност и съпричастност на ръководството и служителите към инициативите и каузите на фондацията.   Благодарение на подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ през годините са реализирани значими каузи като изграждане на Детска къща – временен дом за изоставени новородени и деца до седемгодишна възраст и изграждането на Комплекс за ранно детско развитие в София. Най-новата инициатива на фондация „За Нашите Деца“, в която компанията се включи през миналата година, е реконструкцията на част от сградата на първото сиропиталище в България – дома „Рада Киркович“ в Пловдив, където ще се създаде втория Комплекс за ранно детско развитие на фондацията.    …

Read More
Виж всички

Щастливи истории

Дима и нейното борбено семейство

By | Блог | No Comments

Днес ще ви разкажем историята на Валя и Дидо от Сливен и техните четири деца – три в училищна възраст и едно в предучилищна. Поради липса на работа и постоянно жилище, семейството живее под наем в пловдивско село, където се изхранва чрез дърводобив. С тях живеят и родителите на Дидо. Те помагат в отглеждането на четирите деца, докато Валя и Дидо работят в местното горско стопанство.   Когато Валя забременява непланирано, семейството е изправено пред страха от загубата на постоянни доходи и е убедено, че не желае детето, тъй като не може да се грижи за него. Останалите деца са вече големи и самостоятелни, учат и помагат в домакинството, а Валя работи наравно с мъжете в дърводобива. Ето защо двойката взима решението да остави детето за осиновяване при раждането, поради липса на подкрепа и разбиране от родителите на Дидо.   Пътищата ни с Валя и семейството й се пресякоха, когато получихме сигнал от д-р Диана Аргирова, началник отделение Неонатология към УМБАЛ Пловдив за намерението на майката да изостави своето новородено. Както при всеки подобен сигнал, нашата реакция и намеса е в рамките на няколко часа. Специалист от екипа ни проведе среща с Валя в болницата, за да разбере причините за решението и да предложи адекватни мерки за подкрепа. Валя е останала в болницата по-дълго, поради усложнение след раждането,  но през цялото това време бебето е останало неотлъчно до нея. То няма име, но Валя го кърми и полага грижи за малкото момиченце, което е с тежка жълтеница.   От разговора става ясно, че Валя е много привързана към детето си. Осъзнава, че липсата на подкрепа от страна на родителите на мъжа й е основната причина за взетото от нея решение. Майката е разтревожена, защото при грижите за новороденото, доходите от нейната дневна надница няма да ги има, което ще разклати финансовата стабилност на семейството. Нашият експерт проведе разговор и с бащата на момиченцето. Разказа му, че Валя вече седмица се грижи за бебето, кърми го и е силно привързана към него. Дидо бързо осъзнава, че бебето трябва да остане при тях. Следваща стъпка беше провеждането на телефонен разговор между мъжа и роднините, които споделиха, че ще подкрепят двойката и няма да оставят момиченцето без грижа.   За да имат спокойствие Валя и семейството й, фондация „За Нашите Деца“ им предостави пакет за новородено с всичко необходимо за детето, което вече има прекрасното име Дима – кръстено на своя баща, който подкрепи съпругата си. Семейството е включено и в програмата ни за „Спешна семейна подкрепа“, която им осигурява материална подкрепа под формата на хранителни продукти от първа необходимост. По този начин, ние от Фондацията дадохме на Валя и Дидо време и възможност да преразгледат приоритетите си, както и на всички в семейството активно да помогнат на родилката да се възстанови и да поеме грижи за дома и домакинството.   Нашата подкрепата към семейството не приключва с предоставянето на изброената помощ. Поради по-отдалеченото им място на живеене, нашият експерт ги свърза със социална услуга по местоживеене. Така Дима ще расте в сигурна и сплотена семейна среда, подкрепяна от специалисти, които ще помагат на родителите да са по-уверени в грижите към петте си деца.   Валя и Дидо и техните деца, както и много други като тях, ще бъдат фокус на нашата подкрепа в Комплекса за ранно детско развитие, който мечтаем да разкрием в Пловдив. Помогнете ни да го реализираме като изпратите SMS с текст DMS DETSTVO на номер 17 777 или посетите…

Read More

Две Коледни вълшебства

By | Блог | No Comments

Две деца, лишени от родителска грижа, на които даряваха любовта и вниманието си подкрепяни от нас приемни семейства, получиха най-големия подарък за изминалата вече Коледа. Мария и Динко посрещнаха новата 2021 г. в прегръдките на своите осиновители и вече ще растат с любовта и грижите на мама и тати.   Седемгодишната Мария е едно от отхвърлените от своите родители деца. Ранното си детство прекарва в институция, а от малко повече от година е в уютния дом на приемното семейство Мина и Иван Дерелиеви. И въпреки, че е обградена от грижите и любовта им тя не спира да мечтае за своите истински „мама“ и „тати“. Преди няколко месеца лъч светлина огрява съдбата на Мария, когато прекрасно семейство пожелава да я осинови. Харесаха се още от първите срещи, докато се опознаваха и играеха заедно. С всеки изминал ден Мария все по-нетърпеливо очакваше „усмихнатата жена“ да дойде и да я прегърне. Един ден тази жена я попита дали иска да я заведе в нейния дом, в който я чакат татко и нейните по-големи сестри. В този ден Мария грейна от щастие, отново каза „мамо“ и смело хвана ръката на майка си, за да започне новия си щастлив живот в истинско семейство.   Второто Коледно чудо се случи на Динко. Повече от година приемното семейство на Юлияна Узунова се бори, за да преодолее изоставането в развитието му. Поеха Динко в ръцете си направо от болницата, дадоха му цялата си грижа, любов и топлина и направиха всичко възможно, както казва Юлияна „бъдещите му мама и тати да се радват на здраво и щастливо дете“. И успяха – Динко укрепна физически, доближи се все повече до развитието на своите връстници, стана самостоятелен и уверен във всичко, което прави. С подкрепата, енергичността, професионализма и голямото сърце на приемната майка Юлияна Узунова, осиновителите на Динко, успешно и ефективно контактуваха с детето по Viber в изключително рисковия и сериозен момент на пандемична обстановка в страната. Разговаряха и се забавляваха заедно, харесаха се взаимно и повярваха, че заедно ще бъдат щастливи. Динко посрещна 2021 в своето ново истинско семейство, обграден от любовта и топлината на своите мама и татко.   По Коледа стават чудеса !   През миналата година 7 от децата, за които се грижиха подкрепяните от фондацията 23 приемни семейства, намериха своето ново истинско семейство и вече растат обградени от любовта и топлината на мама и тати. Нашият екип им пожелава безгрижно, здраво и щастливо детство, изпълнено с грижа, топлина и обич!      …

Read More
деткс рисунка на дете, подкрепяно от специалистите на ЦОП София

Кратка история за подкрепата на един самотен родител

By | Блог | No Comments

Второкласникът Кристиян Георгиев е дете с трудности в развитието, с което се срещнахме преди 2 години. Баща му Красимир Георгиев потърси помощ в нашия Център за обществена подкрепа в София за детето си.   Влючихме го в нашата програма Ранна детска интервенция и с него започнаха да работят специалистите Петя Яначкова, Семеен консултант и Рая Цветанова, Старши специалист Ранна детска интервенция. Изготвихме специална програма за дейностите, съобразена с индивидуалните възможности и потребностите на детето, която отчиташе и неговата уникалност. Насърчихме го да развие таланта си да рисува, творческото си мислене, креативността си, изградихме заедно увереността му в собствените му възможности.   Получихме подкрепа и от бащата, който активно си сътрудничеше с нас. Паралелно работихме и с него, помогнахме му да развие по-добри родителски умения за стимулиране на развитието на детето. Той стана по-уверен и мотивиран родител.   Така Кристиян напредна в развитието си, преодоля много от дефицитите си, започна да прилага наученото. Скоро стана първокласник в масово училище и впечатли съучениците и учителите си с таланта си да рисува. Днес той е ученик във втори клас и сме щастливи, че рецитира уверено стихове.     В края на миналата година бащата на Кристиян ни потърси отново, за да се консултира и да ни разкаже за напредъка на детето. Ето писмото, което той ни изпрати:   ‘’Искам да изкажа благодарност на специалистите на фондация „За Нашите Деца“. Преди известно време след обикаляне от институция на институция и вдигане на рамене, с пожелаване на късмет, видях информация за Центъра по обществена подкрепа и реших да разбера дали и при там, като навсякаде ще ми пожелаят късмет, но бях приятно изненадан. В центъра положиха много усилия да ми помогнат. И не само на сина ми Кристиян, но и на мен. Аз  съм самотен баща и отглеждам сам сина си , който е дете със специални  нужди. За периода, в който посещавахме центъра Кристиян имаше напредък. Дори и след като свърши периода на подпомагане, служителите ни помагаха, както със съвети, така и с правилно насочване към определени институции . Синът ми вече е във втори клас. БЛАГОДАРЯ на Петя Яначкова и Рая Цветанова. Те промениха живота на Кристиян и ми вдъхнаха надежда да се боря. Бих искал да продължим да работим заедно и в бъдеще. Много съм доволен от отношението, професионализма и уменията на Петя Яначкова и Рая Цветанова. Благодаря от името на сина ми  Кристиян и от мен – Красимир…

Read More
Виж всички

Събития и Кампании

Бъди RE: дарител!

Бъди ИНВЕСТИТОР в РАННОТО ДЕТСТВО в Пловдив!

Нашите Партньори