Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/
в гр. Пловдив

 

Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.

 

Нашата Мисия

 

Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

 

Нашата Визия

 

„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“

За да обезпечим развитието на проектната дейност, социалните и интегрирани услуги на Фондацията в град Пловдив, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с високи делови качества, доказан опит и професионализъм в проектното управление, управление на социални услуги, силна ориентация за постижения и мотивация, за да заеме позицията

Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/ в гр. Пловдив

 

Роля и отговорности:

 • Управлява Комплекса за ранно детско развитие в гр. Пловдив и всички услуги и звена, които са част от него;
 • Управлява социалните и интегрирани услуги, преодставяни от фондацията на територията на гр. Пловдив.
 • Управлява центъра за обучение към комплекса;
 • Разработва, планира и координира изпълнението на цялостния проектен план, обезпечаващ работата на комплекса.
 • Управлява изпълнението на проектните дейности и гарантира постигането на проектните цели.
 • Работи в координация с партньорски организации и привлича подкрепата на ключови заинтересовани страни за постигане на стратегическите цели на проекта.
 • Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипа и с партньорите.
 • Съдейства за активното популяризиране на дейностите и резултатите от работата на комплекса.
 • Допринася за адаптирането и прилагането в организацията на продуктите и постиженията на КРДР.
 • При внедряване на процедури, методики, правила разяснява, убеждава и мотивира екипа за работа в името на общите цели на фондацията.
 • Представлява фондацията на национални и международни събития.
 • Активно работи и поддържа партньорски взаимоотношения с всички социални услуги на територията на комплекса;
 • Поддържа взаимоотношения с ВУЗ, община Пловдив и всички нейни структури, във връзка с управляваната дейност.
 • Ръководи отчетността по изпълнението на ОПРЧР;
 • Управлява бюджета на комплекса;
 • Ръководи служителите в комплекса и развива политиките и добрите практики на фондацията за управление на персонал, като прилага вътрешните ситеми за управление.
 • Представя организацията пред медиите и широката общественост;
 • Гарантира, че всички системи и процеси за финансово управление отговарят на стандартите на най-добрите практики в съответствие с организационните и законови изисквания.
 • Идентифицира и информира организацията за потенциалните източници на доходи от национални, европейски, частни и корпоративни източници.
 • Спазва етичните стандарти и изповядва организационните ценности на фондацията – работи честно и прозрачно, с уважение към колегите, нашите клиенти, партньори и общността.

 

ИЗИСКВАНИЯ

 

1.Професионален опит:

 • Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 8г.
 • Минимален управленски опит – 5г.
 • Висше образование – Социално дело/Психология/Педагогика.
 • Допълнителни квалификации в областта на ранното детско развитие ще се считат за предимство.
 • Опит в управлението на проекти е предимство за заемане на длъжността;
 • С предимство ще се разглеждат кандидати, които са работили в сферата на Социалните услуги и/или по водене и отчитане на проекти с усложнена отчетност, за предпочитане по ОПРЧР в социалната сфера
 • Опит във водене на преговори, делова и бизнес комуникация и кореспонденция

 

2.Ключови компетенции:

 • Умения за ръководене на екип;
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Умение за спазване на крайни срокове и работа в динамична среда;
 • Отличен писмен и говорим английски език – с всички кандидати ще бъде проведен тест за оценка на езиковите компетенции.
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Висока етика и морал – високата работна етика е присъща във всичко, което правим;

 

3.Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика:

 • Проактивност и ориентация към постигане на резултати;
 • Способност за работа под напрежение;
 • Умения за приоритизиране на задачите;
 • Комуникативност и конструктивен стил на поведение;
 • Самостоятелност и организираност;
 • Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа;
 • Дипломатичност и умения за работа в мултикултурна среда;
 • Уважение и толерантност към различията

 

 

Възможности, които предлага организацията:

 • Работа в организация отдадена на кауза: Фондация „За нашите Деца“ предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.
 • Коректни трудовоправни взаимоотношения;
 • Дългосрочни и развиващи ангажименти;
 • Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
 • Гъвкаво работно време;
 • Възможност за работа в режим “Home office”
 • Програма „Грижа за хората“, осигуряваща пакет допълнителни социални придобивки.

 

Етапи за провеждане на интервюто:

 • Преглед на автобиография и мотивационно писмо.
 • Оценка на притежаваните компетенции и мотивацията за работа и развитие в организацията.
 • Оценка на езиковите умения.
 • Представяне на концепция за развитие на комплекса и социалните услуги на фондацията в гр. Пловдив / само за допуснатите до финалния етап кандидати/.
 • Успешният кандидат ще получи предложение за работа и ще започне работа във Фондация „ За нашите деца“.

 

 

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.