Ранна дестка интервенция

Какво е Ранна Детска Интервенция?

Чрез програмата ни за ранна детска интервенция предоставяме подкрепа за деца от 0 до 3 г., родени недоносени, с увреждания или в риск да развият увреждане, забавяне или отклонения в развитието.

Ние подкрепяме семейството, за да може то да стимулира развитието на детето си, въпреки медицинските и социалните предизвикателства пред него. Специалистите по ранна детска интервенция използват подход, който се фокусира върху силните страни на детето и семейството. По този начин те не просто идентифицират какво може да направи детето, но и чрез подкрепата, която предоставят, развиват силните му страни и интересите му.

В рамките на програмата се предоставя и мобилна социална и медицинска грижа в общността. Програмата дава възможност на родителите да разберат повече за потребностите на своето дете и да получат отговор на въпроси относно етапите на развитието му. Чрез програмата се развиват силните страни и способности на детето, а родителите получават обучения, подкрепа и насоки за родителството. Програмата се реализира на територията на гр. София и гр. Пловдив чрез два екипа по ранна интервенция.