Нашите Проекти

Актуални Проекти

Проект „Практика и нормативна база за ранно детско развитие“

By | Актуални Проекти, Проекти | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ започват изследване на практиката и нормативната база за  насърчаване на ранното детско образование и грижа в България.Изследването е част от проект, реализиран в партньорство от двете организации, чиято цел е оптимизиране на националните политики за ранно детско развитие и насочване на общественото внимание към проблеми, свързани с качеството на услугите за образование и грижа за деца, както и подходите за тяхното решаване.   Ще бъде изготвен правен анализ на нормативната рамка за ранно детско развитие в страната и съответствието й с нормите в Европейски съюз. По специално разработени механизъм, инструментариум и методика за граждански контрол върху държавните и местни дейности и политики в тази област ще бъде проведено изследване в 20 детски ясли и градини в 5 населени места, което да установи доколко практиките в тях са в съответствие както със съществуващата нормативната рамка, така и с препоръчителните практики на европейско ниво, и дали има необходимост от промяна.   На база на проучванията, организациите ще изготвят оценка на законодателството и ще изведат предложения за промяна на нормативната уредба и насоки за повишаване на качеството. Те ще бъдат представени и по време на уъркшоп-семинар със служители от държавната и общинска администрация, по време на който участниците ще имат възможност да обсъдят предложенията и да надградят своята квалификация.   Направените анализи и оценки и резултатите от изследванията чрез разработения инструментариум за мониторинг ще бъдат обсъдени на кръгла маса в началото на 2020 г. с участието на представители на неправителствения сектор, бизнеса, други представители на гражданското общество и държавната и местна администрации.   Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ и фондация „За Нашите Деца“ имат богат опит в дейности както в изследователски проекти, така и в застъпничество в сферата на ранното детско развитие.   Проектът „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ (№ BG05SFOP001-2.009-0207) е финасиран по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по оперативна програма „Добро управление“. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност от 88 129.27 лв и обезпечава изцяло дейностите по проекта.   Срок за изпълнение: 15…

Read More

Завършени Проекти

Семейни проекти в София, Пловдив и Велинград

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1993-2006 Описание: Целта на четирите семейни проекта, развивани в този период в София, Пловдив и Велинград е намаляването на броя на децата, постъпващи в специализирани институции. Основната цел е да се подпомогне отглеждането на детето в сигурна семейна среда. Уникално за проектите е изследването, което е направено при старта им – изследователи на организацията търсят отговори на въпроса: „Защо децата от попадат в социални домове”. За първи път се въвежда подхода мултидисциплинарни екипи да подкрепят децата и семействата преди и по време на кризата в семейството. Проектите обхващат близо 900…

Read More

Програма „Приемна грижа“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1993-2002 Описание: Програмата “Приемна грижа” е реализирана в партньорство с фондация “Сирак”. Основните цели са осигуряването на възможност за преминаването на децата от институционална към семейна грижа, както и утвърждаването на приемната грижа като основна алтернатива на съществуващата система за институционална грижа и застъпничество за позитивни промени в българското законодателство, касаещо закрилата на децата. По време на изпълнението на програмата са обхванати 41 деца и техните…

Read More

Проекти в специализираните институции в София, Пловдив и Велинград

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1994-2005 Описание: Проектите са насочени към възможностите за социална интеграция на децата, отглеждани в специализираните институции за деца в София, Пловдив и Велинград и предоставят набор услуги, които включват подобряване на условията на живот, образованието и индивидуалното развитие на децата чрез квалифицирана социална помощ, образователни курсове извън дома, професионална ориентация, празнуване на рождени дни и интеграционни дейности. При работата с персонала, екипите на организацията застъпват като основен приоритет мотивирането и обучението на персонала за подобряване грижите за…

Read More

Проект „Деца и семейства“ – гр. Пловдив и гр. Хасково

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1997-2002 Описание: Проектът „Деца и семейства“ се реализира в общините Пловдив и Хасково в партньорство с националните и местни власти. Проектът демонстрира за първи път в България ефективното функциониране на набор от алтернативни на институционалната грижа услуги в общността, които целят предотвратяване разпадането на семействата и изоставянето на децата в социални домове (превенция); реинтегриране на децата от социалните домове в биологичните им семейства (реинтеграция ); и настаняване в приемни семейства (приемна грижа ). Благодарение на проекта, 200 деца не попадат в специализирани институции, а 8 деца намират приемни родители. Проектът за първи път въвежда приемната грижа, както и услугите по връщането на деца от домовете и превенцията на изоставянето. За първи път също така е създадена и структурата „Отдел за детето и семейството“. Моделът на отделите беше приложен на национално ниво и стана основа за сегашните отдели за закрила на детето. Фондация „За Нашите Деца“ се гордее с усилията, които е инвестирала в създаването на националната политика и системата за закрила на детето у…

Read More

Местен здравен център „Ракитово“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1998-2005 Описание: Стартирането на проекта „Местен здравен център – Ракитово” започва с финансовата подкрепа на Европейския съюз за период от две години (1998-2000 г.). По него медицински специалисти и професионалисти от здравната система предоставят здравно обслужване в Здравния център, в ромското училище и по домовете на пациенти в ромската махала в Ракитово. Специалистите инициират и кампании за повишаване на здравната култура. Голяма е битката, която водят специалистите на фондацията, за да привлекат професионалисти, които да обслужват ромското население. През времетраенето на проекта в Здравния център са проведени 16 370 прегледа, манипулации и консултации, които включват 892 жени и момичета, които са прегледани и обслужени от гинеколог, както и зъболекарски прегледи и обслужване на 1362 лица. След приключване на проекта по заявка на община Ракитово цялото оборудване беше дарено и общината пое управлението на центъра, като част от политиката ни за развиване на устойчивост на проектните…

Read More

Проект „Детска къща“ – 1

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2001-2005 Описание: „Детска къща“ е първата в страната резидентна алтернатива на живота в специализираните институции. С дарения на британски граждани е закупен имот в кв. Коматево в Пловдив, който след осъществени ремонтни дейности става социална услуга за деца в риск. В къщата социалните служби настаняват деца от 3 до 12 години, като настаняването е временно, докато се намери трайно решение за детето. Услугата предоставя място за живот, оборудвано като семейно пространство, с отделни помещения за хранене, къпане, спане и прекарване на свободното време. Персоналът работи в посока развиването на самостоятелността на децата, които имат възможност да участват в приготвянето на храната, в прането на дрехите и във всички дейности, характерни за семейството. В момента къщата се управлява от община Пловдив като част от политиката на фондация „За Нашите Деца” да овластява общностите да управляват сами услугите, които са развити в подкрепа на техните деца и семейства.  Фондация „За Нашите Деца” се гордее с факта, че от стартирането на работата на къщата до момента няма нито едно дете, което да е продължило живота си в социален дом, след престоя си в…

Read More

Проект „Приобщаващо образование“ във Велинград и Ракитово

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2001-2005 Описание: Основната цел на проекта е да се подобри достъпа до приобщаващо качествено предучилищно и основно образование за деца от ромски произход във Велинград и Ракитово. Благодарение на проекта е създадена ефективна система за подкрепа на децата от ромски произход в детските градини и училищата на района на градовете. Екипът на проекта работи и за промяна на нагласите по отношение на правата на децата от ромски произход, както и за прилагането и подобряване на съществуващата политика и законодателство, свързани с интеграцията и приобщаващото образование. По време на проекта е създадена и развита методология и практическо ръководство за интеграция на деца от ромски произход. Резултатите от проекта са впечатляващи – повече от 100 ромски деца влязоха за първи път в класните стаи. В края на проекта е отчетено, че преподавателите, включени в пилотните училища и детски градини са придобили повече познания и умения при работата с деца от ромски…

Read More

Проект „Равен достъп до образование – Хасково“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2005-2007 Описание: Проектът се осъществява в партньорство с община Хасково, МТСП, МОН, ДАЗД, местното сдружение на родителите на деца с увреждания, СОУ “Св. Паисий Хилендарски” в Хасково и две детски градини (№9 и №22). Създаден е национален модел за това децата със специални образователни потребности да имат ефективен достъп до детските градини и училищата. Това е част от нашата визия, че интегрирането на децата с увреждания трябва да започне от детската градина и да продължи и в училище, а не интеграцията да е само в училище. По време на проекта  е осигурен достъп за деца с увреждания до детска градина и училище в Хасково като е изградена подкрепяща и достъпна среда за децата и са извършени кампании и обучения за промяна на нагласите на местните хора и на учителите за мястото на децата с увреждания в обществото и техните права. В рамките на проекта 20 деца с различни увреждания се обучават интегрирано в общообразователното училище и детски градини, а повече от 60 деца в областта влизат за първи път в класните…

Read More

Център за консултиране на деца и семейства на територията на райони Възраждане, Красна поляна и Илинден – Столична община

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2005-2007 Описание: Проектът, финансиран съвместно от финансира от програма ФАР “Развитие на гражданското общество” и ВсякоДете, обхваща 140 деца от детския дом „П.Р. Славейков“, за които са организирани лични празници, екскурзии, консултации, спортни занимания и др. Подкрепят се и бебета, за които е съществувал реален риск да бъдат изоставени в социални домове. Екип от трима обучени социални работници помага на деца от столичните райони Красна поляна и Възраждане като предоставя както социални помощи, така и оценки за възможностите за връщането на 30 деца в техните семейства. С този проект фондация „За Нашите Деца” демонстрира работещ модел на партньорство и диалог между всички заинтересовани страни при доставката на социални услуги за деца и семейства в рисково…

Read More

Комплекс за деца и семейства в гр. Пловдив

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2005-2006 Описание: Комплексът за деца и семейства в гр. Пловдив е създаден след спечелването през 2005 г. на обявения от Световна банка (чрез МТСП и проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България“) търг за предоставяне на социални услуги за първата година от дейността на комплекса. По време на изпълнението на проекта, социални работници и професионалисти предоставят различни форми на подкрепа за децата и техните семейства посредством създадените социални услуги Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“ и Център за работа с деца на улицата. Част от дейностите са: информиране и консултиране на деца, млади хора и родители; курсове за практически родителски умения; посредничество и застъпничество; обучение и консултиране на приемни родители и осиновители; индивидуална и групова директна работа с деца; подслон и интензивна подкрепа за млади самотни бременни жени и родилки. В комплекса работят професионалисти в сферата на детското и семейното развитие: социални работници, психолози, рехабилитатори, възпитатели, социални асистенти, семеен терапевт, детски психиатър, детски психолог, юрист по семейно право, лекар и…

Read More

Проект „Първо за децата“ – отговорът за Могилино

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2007 – 2008 г. Описание: Фондация „За Нашите Деца“, като част от алианс от неправителствени организации и в партньорство с УНИЦЕФ – България подпомогна усилията на Агенцията за социално подпомагане за закриването на институцията за деца с увреждания в с. Могилино. Повод за това стана британският документален филм „Изоставените деца на България“, излъчен по Би Би Си, чието излъчване провокира спешни мерки и усилия за извеждане на децата от дома и по-широко за подобряване на подкрепата за деца, лишени от родителска грижа. Първата цел на проекта е да бъде подобрена грижата за децата, с което е ангажиран екип от специалисти (рехабилитатори, кинезитерапевти, социални работници, експерти по детско развитие, педиатри и психиатри), които извършват оценка на всяко дете и разработват индивидуална програма за неговата социализация и адаптация. За половин година специалистите постигат значителни успехи в подобряването на общото състояние на децата, които в началото са в шокиращо състояние, и в повишаването на качеството на грижа за настанените деца и младежи до реалното закриване на институцията и подготовка за извеждането им. Закриването на дома не само даде възможност на децата и младежите да започнат нов живот, но и стимулира започването на националната реформа по деинституционализацията на грижата за деца в…

Read More

Проект „Под един покрив“ – Комплекс за социални услуги за деца в гр. Монтана

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2007 – 2008 г. Описание: В рамките на проекта бе създаден Комплекса за социални услуги в Монтана, където безплатна помощ получават много деца и семейства от общината и областта. Комплексът се състои от Център за обществена подкрепа, който предлага почасови социални услуги за деца и семейства и Кризисен център с възможност за кризисно настаняване и подкрепа. В рамките на две години над 150 деца получиха емоционална и професионална социална помощ от социалните работници и специалистите на центъра. Голямо постижение е и набирането на първите приемни родители в Северозападна България. В момента Комплексът за социални услуги за деца и семейства е държавно делегирана дейност и се управлява от община…

Read More

Кампания „Училище за всяко дете“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2007 – 2008 г. Описание: Резултатите от национални проучвания за състоянието на децата в България показват, че децата с увреждания са една от най-уязвимите групи деца по отношение на достъпа до качествено образование, което води до социална изолация, забавя развитието на детето и често го обрича на зависимост и бедност. С оглед реализиране на правото на всяко дете на равен достъп до качествено образование, фондацията реализира кампания за набиране на средства за изграждане на рампи, асансьори и пособия за опора в българските учебни заведения. Чрез инициативата се повиши обществената информираност по проблемите на децата с увреждания, извършени бяха ремонтни дейности чрез които стана възможен достъпа на децата с увреждания в три училища в София, Монтана и…

Read More

Проект „Семейство за всяко дете“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2008 – 2009 г. Описание: Основната цел на проекта бе да разшири обхвата на приемната грижа и да намери, обучи и подкрепи повече хора, които да приемат у дома деца в риск. Създаден и обучен бе екип от координатор, социални работници, психолог и двама фамилни терапевти, които оценяват кандидати за приемни родители, търсят нови кандидати и провеждат информационни срещи, за да разясняват същността на приемната грижа. За две години 30 приемни родители и кандидати за приемни родители се възползваха от помощта на специализирания екип, а повече от 200 посетиха информационните срещи и използваха създадената информационна телефонна линия. Създадена бе и група за взаимопомощ. За семействата бе осигурена и услугата „заместваща грижа“ чрез провеждането на лагер за 30 деца от приемни семейства, които имат възможност да получат специална подкрепа в зависимост от техните нужди. В края на проекта бе организирана Национална годишна среща за приемни родители, в която участваха над 200 души – деца и младежи, приемни родители и специалисти от системата за закрила, както и представители на националните власти. Привлечени бяха и медийни партньори, които разпространяват посланията за приемната…

Read More

Проект „Заедно за децата“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2009 г. Описание: По проектът бе разработена и въведена политика за закрила на детето в едно Обединено детско заведение (85-то ОДЗ) в София. Политиката за закрила определя реда, по който да се докладват сигналите за насилие над децата, както и мерките, които да се предприемат вътре в детското заведение и извън него. Тя бе издадена и на достъпен език за децата в детска книжка за оцветяване. Всяка страница от книжката е с предупреждение, съвет или препоръка. Експертите на фондацията препоръчват с книжката да се работи с възрастен, за да могат децата да разберат повече за това как да се пазят от злоупотреби. С този проект фондация „За Нашите Деца” насочи усилията си към насилието срещу децата и към повишаване капацитета на обществените места за грижа за борба с…

Read More

Проект „Защитени деца в сигурни семейства“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2009 –2012 г. Описание: Проект „Защитени деца в сигурни семейства”, финансиран от фондация ОУК, създаде първите в България Насоки за сигурна семейна среда – инструмент за социална работа с деца и семейства, който е създаден на базата на положителни истории в разговори с деца, семейства и професионалисти. С цялостния процес бе ангажиран експертен екип, с участието на представители на професионалната общност от цялата страна, вкл. служители от отделите за закрила на детето в страната, от центрове за услуги за деца в риск, неправителствени организации и държавни институции, вкл. Агенцията за социално подпомагане, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето. Насоките са структурирани в седем основни области на родителската грижа: всекидневни грижи; безопасност; чувства; стимулиране; правила; идентитет; отношения в семейството. В рамките на проекта бе издадено и „Ръководство за сигурно родителстване”, което цели да помогне за това българските деца да се чувстват обичани и закриляни от своите родители всеки ден от живота…

Read More

Национален център по превенция на изоставянето на деца до 3-годишна възраст

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2009 – 2011 г. Описание: Проект „Национален център за превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години” се реализира от фондация „За Нашите Деца” с финансовата подкрепа на Нова телевизия. Работата на центъра стартира в София, където организацията има изградена практика и партньорство с ПСАГБАЛ „Св. София”, а след това продължи и в Пловдив. Основна цел на проекта бе да намали броя на изоставените новородени бебета и деца до 3 години, да предотврати попадането им в институционална грижа, както и да повиши чувствителността на обществото към проблемите на изоставянето на малки деца. Резултатите от проекта са впечатляващи – за една година подкрепихме 94 бебета да не бъдат изоставени; 18 деца от дома за бебета в Пловдив бяха включени в социализиращи дейности; 54 бяха участниците в информационни срещи по приемна грижа; семействата на 105 деца бяха подкрепени с бебешки пакети; а 63 семейства получиха еднократни семейни помощи за посрещане на спешни нужди на детето. В рамките на проекта бяха подкрепени 13 приемни и кандидат-приемни семейства и 7 кандидат-осиновителни семейства. От м. октомври 2010 г. създаденият по проекта център в Пловдив се финансира като делегирана от държавата дейност – Център за обществена подкрепа „За деца и родители“. В София функционира Център за обществена подкрепа „Св. София“, като двата ЦОП продължават да изпълняват програма за превенция на изоставянето на деца и до…

Read More

Изграждане на Семейно-консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2010 – 2012 г. Описание: В партньорство с фондация „Рома” и община Пловдив, фондацията създаде Семейно-консултативен център в кв. Столипиново в гр. Пловдив в подкрепа на деца и семейства в нужда. Целта на центъра е да подпомогне социалното включване на семейства и групи в риск чрез подобряване на достъпа до социални услуги и подкрепа от страна на специализиран екип. За малко повече от година центърът помогна на 62 деца да не бъдат изоставени, 200 родители преминаха курсове за родителски умения, 150 души участваха в здравни беседи за здравословна грижа за децата, 75 младежи преминаха курс за семейно планиране, проведени бяха над 20 информационни срещи по приемна грижа със 126…

Read More

Проект „Изоставянето на деца и неговото предотвратяване в Европа“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2010 – 2012 г. Описание: Изследователският проект „Изоставянето на деца и неговото предотвратяване в Европа” беше изпълнен от фондация „За Нашите Деца” в партньорство с 9 други организации и университети в 10 европейски държави, под ръководството на Института за работа, здраве и организации към Университета в Нотингам, Великобритания. Ръководител на проекта бе професор Кевин Браун – психолог и биолог, ръководител на Центъра за детска грижа и защита към Световната здравна организация. Неговата цел бе да изследва причините и последствията от изоставянето на децата в Европа, както и добрите практики и услуги, които водят до предотвратяване на изоставянето. Фондацията отговаряше за изследователските дейности на територията на България. Резултатите от изследването бяха публикувани в обстоен Доклад,  издаден бе Наръчник на добрите практики. Те бяха представени на международна конференция през декември 2011 г. във Варшава,…

Read More

Проект „Положителна алтернатива за деца, лишени от родителска грижа“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2011-2014 г. Описание: „Положителна алтернатива” е проект, който бе реализиран с финансовата подкрепа на водещата световна организация по приемна грижа Core Assets и най-голямата семейна американска фирма Cargill. Целта на проекта бе да развие и представи висококачествен модел на приемна грижа в България и да предостави добра алтернатива за деца, които по една или друга причина се разделят с биологичното си семейство. В рамките на проекта, фондация „За Нашите Деца” създаде специализиран Център по приемна грижа, където приемните родители и деца могат да получат разбиране и подкрепа, както и да преминат през курс от обучения. Проектът постави фокус върху предоставянето на услуги по приемна грижа за деца с увреждания и новородени, както и върху подготовка на семейства за спешни или кризисни настанявания на деца. Чрез проект „Положителна алтернатива“ ние развиваме модел и директно предоставяме услуги като работим по най-добрите стандарти за приемна грижа в световен…

Read More

Проект „Заслужавам детство“

By | Завършени Проекти, Проекти | No Comments

Времетраене: 2012-2015 г. Описание: Проект „Заслужавам детство” бе реализиран с финансовата подкрепа на фондация „Отворено общество” – Лондон и в партньорство с фондация „Карин Дом“ – гр. Варна. Неговата цел бе да благосъстоянието на най-малките деца с проблеми в развитието чрез разработването и предоставянето на иновативна за България услуга – Ранна детска интервенция. Проектът се реализира на територията на гр. София и гр. Пловдив чрез два екипа от специалисти, които осигуряват пакет от услуги по програма „Ранна детска интервенция“ към Центровете за обществена подкрепа, управлявани от фондацията. Основните услуги, насочени към децата и семействата са информиране и консултиране на родители на новородени деца; предоставяне на мобилни социални и здравни услуги за ранна детска интервенция в общността, вкл. консултиране на родителите, здравно консултиране, обучение за първа грижа за новородени, рехабилитация, консултации с логопед и дейности за развитие на потенциала на децата; подготовка и подкрепа на приемни семейства и осиновители на деца със специални…

Read More

Проект „По-защитени деца“

By | Завършени Проекти, Проекти | No Comments

Времетраене: 2013 – 2016 г. Описание: Фондация ”За Нашите Деца” изпълни проект „По-защитени деца” с финансовата подкрепа на фондация „ОУК“. Този проект надгради проект „Защитени деца в сигурни семейства“, в рамките на който бе създаден инструментът „Насоки за сигурна семейна среда”. Проектът повиши капацитетът на системите около детето за превенция на насилието в семейната среда, с фокус върху системата за закрила на детето, местните доставчици на социални услуги и здравната система. Изработен бе наръчник за приложението на Насоките, който служи като методология за тяхното въвеждане в практиката. Проектът се реализира на територията на 6 региона: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Смолян и Монтана. Във всеки регион бяха проведени обучения по прилагане на Насоките в работата с деца и семейства, както и редовни супервизии на случаи. С това проектът допринесе за повишаване на капацитета на екипа на фондацията, на специалистите по закрила на детето и местните доставчици на социални услуги. По време на изпълнението на проекта бе  промотирана ролята на мъжа и насърчаване на участието му по време на бременността, раждането и в грижите за детето. Като част от тази дейност бе създадена програма за активно бащинство, проведени бяха курсове за родителски умения и бяха предприети дейности за повишаване капацитета и знанията на здравните специалисти за работа с бащи и други значими мъжки…

Read More

Проект „Талантът обича всяко дете“

By | Завършени Проекти, Проекти | No Comments

Времетраене: 2014 г. Описание: Съвместният проект на фондация „За Нашите Деца“ и Академия Юнити „Талантът обича всяко дете“ даде възможност на уязвими деца в затруднено положение да открият твореца в себе си и да развият своите комуникативни умения. Проектът предостави качествено обучение по чужди езици и изкуства на деца от социално слаби семейства и деца в неравностойно положение. Нашата цел с реализацията на този проект бе да наложим дългосрочен и устойчив модел на обучение в основни компетенции, които да развият езиковите и творчески способности в децата още от най-ранна възраст, и които по най-добър и естествен начин, да допълнят липсите в основната образователна…

Read More

Изграждане на Комплекси за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 г. и техните семейства (КСЗУДС) в община Пловдив и Столична община

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2014 – 2015 г. Описание: Фондация „За Нашите Деца” партнира на Столична община и община Пловдив в реализирането на два проекта по процедура “Шанс за щастливо бъдеще”. Проектите бяха част от националния проект „ПОСОКА: Семейство“, чиято цел е за закриването на 8 пилотни Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в страната в изпълнение на Националната Стратегия Визия за деинституционализация на децата в Република България. В рамките на проектите бяха създадени два Комплекса за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 г. и техните семейства  – на мястото на ДМСГД „Св. Параскева“ в София и ДМСГД Пловдив. В тях функционираха услугите Семейно-консултативен център; Център за майчино и детско здраве; Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания; Специализирана резидентна грижа за деца с тежки и множествени увреждания; Център за психично здраве; Център по приемна грижа. Услугите имаха за цел да „затворят входа“ към институционалната грижа чрез предотвратяване на изоставяне на деца и настаняването им извън семейството; подобряване грижата за деца в риск в техните биологични семейства; повишаване разбирането и уменията на родителите за посрещане нуждите на децата; повишаване на чувствителността на родителите, професионалистите и обществеността към значимостта на ранната детска интервенция за развитието на децата с увреждания и забавяния в развитието. За съжаление за Комплексите не бе осигурена устойчивост от страна на държавата и те биват закрити след края на…

Read More

Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2015-2016 г. Описание: Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014 г. Изпълнението му насърчи и подобри гражданското включване в каузите на неправителствения сектор, постигната бе широка обществена ангажираност към спазването на правата на децата. В рамките на проекта бе създадена платформа за диалог и сътрудничество между неправителствени организации, бизнес, медии, местна власт, деца и младежи и гражданите в 4 региона на страната – Благоевград, Варна, Монтана и Пловдив. Чрез изграждането и взаимодействието между участниците в тази платформа бяха създадени практични и работещи механизми за активен принос на всяка от групите за детското благосъстояние. По време на изпълнението на проекта  бе направено проучване на приноса на всяка група на местно ниво, както и поредица от кръгли маси, изготвена бе пътна карта с практически съвети за всеки регион. Проектът стимулира всички ангажирани с темата за правата на децата страни да се включат по-активно в изпълнението на каузата децата да растат в сигурна семейна…

Read More

Проект „Детска къща“ – 2

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2014 – 2016 г. Описание: В изпълнение на този проект бе изградена услугата Център за настаняване от семеен тип за деца „Детска къща“, която функционира по изцяло нов модел за България. В нея се настаняват между 6 и 8 бебета и малки деца, изоставени или разделени от родителите си в първите седмици или месеци от своя живот, което предотвратява постъпването им в специализирана институция. В Детска къща, те получават любов и грижи, докато за тях се намерят осиновители, приемно семейство или се върнат при биологичните си родители. Нашата Къща се отличава от останалите резидентни услуги по това, че в нея живее и полага грижи за бебетата истинско семейство с подкрепата на екип от обучени специалисти. Животът в Детска къща е организиран като в семейство – децата не просто пребивават, а се радват на пълноценен живот като биват насърчавани и подкрепяни в тяхното развитие. Заедно със семейството те изживяват емоцията на празниците, личните тържества, общуването с приятелите и съседите и всички ключови за развитието им моменти, от които биват лишени в социалните домове. Проектът се реализира от фондация „За Нашите Деца“, в партньорство със Столична община и привлечените съмишленици и дарители, както корпоративни, така и индивидуални. Реализацията на проекта и събраните средства за построяването на къщата показват колко успешно може да е сътрудничеството между българския бизнес, неправителствения сектор и…

Read More

Проект „Пътят към семейство“

By | Завършени Проекти | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ работи по проект “Пътят към семейство”, който ще даде възможност на децата от Дома за медико-социални грижи за деца „Св. София“ да се радват на обич и подкрепа в семейна среда, а на всички деца и семейства в риск да се възползват от широк набор от интегрирани социално-здравни услуги. Проектът е организиран в няколко етапа на работа, като благодарение на него всички 21 бебета и деца от ДМСГД „Св. София“ ще бъдат изведени от дома в семейна или близка до семейната среда, а сградата от сива и тъжна ще се превърне в модерен Комплекс за ранно детско развитие. Иновативният Комплекс за ранно детско развитие ще събере на едно място Център за обществена подкрепа „Св. София“, Център по приемна грижа, които в момента се помещават в част от сградата на ДМСГД „Св. София“ и Дневен център за деца с увреждания на възраст от 0 до 7 години. Освен досега предлаганите услуги от първите два центъра, в Дневния център децата и семействата в риск ще могат да се възползват от оценка на развитието на детето чрез скринингови инструменти, почасова грижа за деца с увреждания, социализиращи дейности за децата, обучения за родители, асистирана грижа за деца в домашна среда. В Комплекса ще се предоставят и услуги от медицински специалисти, както и водна рехабилитация за бебета и деца с увреждания и забавяне в развитието. С работата си по този проект фондация „За Нашите Деца“ ще помогне в процеса по деинституционализация и ще предостави равен достъп за всички деца и семейства в риск до напълно безплатни социални и здравни услуги. Всяка година в България близо 1000 деца попадат в институции. А само през 2015 г. на територията на Област София са подадени 1552 сигнала за деца в риск. Проектът „Пътят към семейство“ ще помогне чест от тези деца да намерят своите приемни или осиновителни семейства, а друга част от тях да получат нужната терапия или медицинска помощ и от числа в статистиката да се превърнат деца с мечти, които живеят в обич и подкрепа….

Read More

Проект „Да бъдеш баща“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2014-2016 г. Описание: Фондация „За Нашите Деца“ е част от консорциум от 10 неправителствени организации, който с финансиране от фондация ОУК изпълнява проект „Да бъдеш баща“. Водеща организация е Асоциация „Родители“. Проектът цели промяна на обществените нагласи за ролята на мъжа в семейството и в грижата за детето и повишаване ангажираността на мъжете и ролята им за превенция на насилието над деца. Фондацията участва в създаване на методики и модели за пълноценно включване на мъжете, както и в дейностите по обществената кампания, която беше проведена в рамките на…

Read More