Център за настаняване от семеен тип Детска Къща

За центъра

Детска къща е място за настаняване и временна грижа за малки деца (от 0 до 7 години). За първи път моделът на Детска къща се прилага от фондация “За Нашите Деца” в пловдивския квартал Коматево през 2003 година. 12 години по-късно в София с подкрепата на дарители бе изградена къща, съобразена със съвременните тенденции за семейно жилище.

 

Детска къща взаимодейства с Центъра за обществена подкрепа и Центъра по приемна грижа на фондация “За Нашите Деца”, изцяло е интегрирана в системата за социална подкрепа в общността и работи активно с отделите за закрила на детето, родилните отделения, здравната система и други нестопански организации.

Всички деца след настаняване в ЦНСТ „Детство“ демонстрират значителен напредък в развитието си, и всички, които напускат Центъра попадат в семейна среда – връщане в биологичните си семейства, извеждане в осиновителни и приемни семейства.

Грижата в ЦНСТ „Детство” е като в домашна среда и не води до дефицити у децата, свързани с институционализацията. Услугата подкрепя настаняването на детето в приемното семейство и осиновяване като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса както за детето, така и за семейството. ЦНСТ „Детство“ осигурява обучение, подготовка на семейството, услуги по напасване, консултиране преди, по време на осиновяването. Екипът на ЦНСТ „Детство”  работи интензивно за подготовка на децата, за които е планирано извеждане в семейна среда.

Грижата е поета от екип от детегледачки, подкрепени от доброволци. Те са всекидневно с децата, освен че полагат основната грижа за тях, планират и реализират в режима на всяко дете дейности, които осигуряват индивидуална психо-емоционална подкрепа.

Децата в ЦНСТ „Детство“ получават нужните топлина, любов и индивидуални грижи. Осигурено им е здравословно и изцяло съобразено с нуждите на децата хранене. Създадени са всички условия за изграждане на хигиенни и други навици на децата. Режимите на хранене на децата са оптимално балансирани и навременно консултирани с лекар и при нужда актуализирани.

През 2017 год. в Детска къща осигурихме грижа за 16 деца, 10 от които бяха изведени в семейна среда, на останалите 6 предстои. Подкрепихме сме 10 семейства – биологични, приемни и осиновителни семейства на деца, които са живели в Къщата.