Проблемът

Радялата на детето от неговите биологични родители най-често става поради  бедност, увреждане, заболяване, липса на подкрепа и на възможности за осигуряване на грижовна и сигурна среда.

 

През 2017 г. под грижа на държавата, извън родните им семейства, в различни типове услуги, се отглеждат  9 491 деца – в специализирани институции, в резидентри грижи, в приемни семейства, при роднини и близки.

 

Приблизително 1500 от тях са деца на възраст от 0 до 3 години.  Към 31.12.2017 г. в страната функционират 16 дома за медико-социални грижи, на подчинение на Министерство на здравеопазването. Постъпилите в тях само през 2017 година са 713.

 

България остава начело в ЕС по дял на населението в риск от бедност.

 

По данни на НСИ, относителният дял на бедните във възрастовата група 0-17 години в хиляди е  357.8. , което представлява 29.2% от децата в България.

 

През 2017 г. линията на бедност общо за България e 351,08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1,66 милиона лица, или 23,4% от населението на страната. (НСИ „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“).

 

През 2017 г. 3 783 деца са били в риск от изоставяне и раздяла с родните си семейства (по данни на АСП).