Проблемът

Радялата на детето от неговите биологични родители най-често става поради  бедност, увреждане, заболяване, липса на подкрепа и на възможности за осигуряване на грижовна и сигурна среда.

 

През 2019 г. под грижа на държавата, извън родните им семейства, в различни типове услуги, се отглеждат  над 5400 деца – в специализирани институции, в резидентни грижи, в приемни семейства, при роднини и близки.

 

Приблизително 2 477 от тях са деца на възраст от 0 до 7 години.  Към 31.12.2019 г. в страната функционират 13 дома за медико-социални грижи, на подчинение на Министерство на здравеопазването. Постъпилите в тях само през 2019 година са 225.

 

България остава начело в ЕС по дял на населението в риск от бедност.

 

По данни на НСИ, относителният дял на бедните във възрастовата група 0-17 години през 2019 г. е  27.5 от децата в България, което е с близо 1% повече от 2018.

 

През 2019 г. линията на бедност общо за България e 413.0 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1,58 милиона лица, или 22.6% от населението на страната. (НСИ „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“).

 

През 2019 г. 2 854 деца са били в риск от изоставяне и раздяла с родните си семейства (по данни на АСП).