Проблемът

Радялата на детето от неговите биологични родители най-често става поради  бедност, увреждане, заболяване, липса на подкрепа и на възможности за осигуряване на грижовна и сигурна среда.

 

През 2018 г. под грижа на държавата, извън родните им семейства, в различни типове услуги, се отглеждат  10 793 деца – в специализирани институции, в резидентни грижи, в приемни семейства, при роднини и близки.

 

Приблизително 2 477 от тях са деца на възраст от 0 до 7 години.  Към 31.12.2018 г. в страната функционират 13 дома за медико-социални грижи, на подчинение на Министерство на здравеопазването. Постъпилите в тях само през 2018 година са 630.

 

България остава начело в ЕС по дял на населението в риск от бедност.

 

По данни на НСИ, относителният дял на бедните във възрастовата група 0-17 години в хиляди е  324.0. , което представлява 26.6% от децата в България.

 

През 2018 г. линията на бедност общо за България e 351,11 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1,55 милиона лица, или 22% от населението на страната. (НСИ „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“).

 

През 2018 г. 3 325 деца са били в риск от изоставяне и раздяла с родните си семейства (по данни на АСП).