Решението

Решението

Ние работим за най-добрия интерес на децата и за това те да растат в семейна среда.

 

Подходът ни е базиран на потребностите и възможностите на хората, на които помагаме. Ние насърчаваме семейството да се справя с проблемите и предизвикателствата пред детето, така че да осигури подкрепа и сигурност в живота му и то да получи всички възможности за пълноценното си развитие.

Активната социална работа, психологическата подкрепа и мобилизирането на различни специалисти около едно дете са основните фактори, които помагат за излизането от ситуация на уязвимост и за справяне с трудностите в живота на едно семейство.

Затова ние предоставяме:

 

-Семейно консултиране за предотвратяване на изоставянето на деца;

-Временна грижа за малки деца (от 0 до 7 години) в сигурна, близка до семейната среда;

-Подкрепа за семейства, решили да вземат изоставените си деца;

-Подкрепа за осиновителни семейства и семейства на близки и роднини;

-Подкрепа за приемни родители;

-Подкрепа родители на деца с трудности в поведението и пряка работа с децата;

-Ранна интервенция – подкрепа на родители, осиновители, приемни родители, близки и роднини, които се грижат за деца с увреждания с доказана диагноза или с диагноза в процес на потвърждаване.

 

Нашият екип има уменията, компетенциите и експертизата, за да осигури необходимата подкрепа за децата и семействата в риск.

Работим в тясно сътрудничество със специалисти в образователната, здравната, социалната система, за да променим в най-ранния възможен момент неблагоприятно развитие за детето, раздялата или животът му в детски дом.

 

Ние подкрепяме най-малките деца в риск и техните семейства в сътрудничество  с корпоративния и неправителствения сектор, общините и държавната власт.

 

Нашата крайна цел – детето да живее в сигурна и защитена среда, а семейството, без значение дали е родно, приемно или осиновително, да получава подкрепа, за да гарантира това.