Свободни позиции

Мениджър Социални и интегрирани услуги, гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Мениджър Социални и интегрирани услуги, гр. Пловдив   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип в град Пловдив на позиция:     Мениджър Социални и интегрирани услуги   Основни задължения:     Управлява екипите предоставящи социални услуги на Център за обществена подкрепа в гр.Пловдив – целеполага, атестира, разпределя балансирано работата по случаи, работи за създаване на устойчивост и интегриране на предоставяните услуги. Основен комуникатор по социалните услуги на организацията в медии и други партньорски среди. Представлява Фондацията на форуми и събития. Активно участва в развиването и прилагането на политики и процедури за планиране, предлагане и развиване на социални и интегрирани услуги за деца и семейства в организацията. Участва в работни групи и изготвя становища от името на Фондацията по въпроси, касаещи детското благополучие. Прилага цялостна система за събиране и управление на данни в Социалната работа на Фондацията в Пловдив (ЦОП и проекти). Участва в изработването на документацията при кандидатстването в конкурси за нови социални услуги, в които участва ФЗНД. Участва в проектни дейности развивани от Фондацията. Ментор на стажанти и доброволци. Запознат е със законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.     Изисквания и необходими компетенции:     Висше образование, специалности от област на висше образование: Социални и Стопански науки. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 5 години професионален опит на сходна длъжност в социалните услуги. Опит в управлението на хора, процеси и информация – 2 години. Опит във воденето на преговори с институции и други организации. Комуникативни умения. Умения за работа с конфиденциална информация и обработване на лични данни. Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint). Свидетелство за управление на МПС, категория В – ще се счита за предимство.     Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889752566.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Социален асистент

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален асистент, работа с деца   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   За Комплекса за ранно детско развитие гр. София, търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работим.   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Социален асистент, работа с деца   Роля и отговорности:   Да полага грижи за деца от 3-7год. с трудности в развитието в Дневен Център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ към Фондацията. Да подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения. Да подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености. Заедно с останалите специалисти в услугата работи по различни програми и прилага методи и техники на подкрепа, които са съобразени с индивидуалните особености на всяко дете. Да подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения.   Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:   Образование, умения и опит:   Минимален образователен ценз– средно образование; Служителят не трябва да е лишаван / ограничаван от родителски права; Да не страда от заболявания, опасни за здравето и живота на децата; Опит в отглеждането и грижата за деца със специални нужди, както и желание за развитие на допълнителни умения за работа с деца и умения за екипна работа; Да проявява търпение и обич при работа с децата. Опит в системите на здравеопазванетото или образованието ще се считат за предимство.   Лични качества:   Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа; Позитивно настроен спрямо уязвими деца Способност за работа под напрежение Толерантност по отношение на различията Отговорен Гъвкав Проактивен   Организацията предлага:   Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ ; Пакет възнаграждение и социални придобивки; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Отлични условия на труд; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Интересна и предизвикателна работа.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889752566.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Социален работник

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален работник     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   За Центъра за обществена подкрепа „Света София“ в гр. София търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от нашия екип на позицията:     „Социален работник“   Роля и отговорности:   Работи основно по услуги, свързани с оценка и директна работа с деца и семейства, като предоставя консултиране и подкрепа. Предоставя услуги на деца поверени на обществена грижа, за които е определен на екипни срещи, като поддържа необходимата документация, свързана с управление на случай. Управлява активно по 15 случая средно на месец. Включва се като допълнителен специалист по заявка в случай управляван от друг член от екипа Участва в работни срещи с различни професионалисти за планиране и преразглеждане работа по случаи, с които работи. Участва в договарянето с деца и семейства за ползване на услугите. Предоставя услуги на деца и семейства, за които е определен на екипните срещи, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация. Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко дете и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуалнен план за развитие на детето (клиента). Участва в услугите за информиране и подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, както и техните семейства Участва във всички срещи за планиране и преразглеждане на грижата за деца, настанени в институции. Предоставя услуги за деца със специални потребности. Организира и фасилитира групова работа с кандидат-осиновителни семейства във връзка с подготовката им за настаняване на дете в семейна среда. Организира и участва в провеждането на социализиращи дейности за деца поверени на обществена грижа, работи за развиване на познавателни, комуникативни и социални умения на децата. Работи и поддържа комуникация в посока изграждане на здрав и отговорен екип.     Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:     Професионални компетенции:   Висше образование – „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“ Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето   Специални умения и знания:    Умения за ефективна устна и писмена комуникация Умения за подкрепа и овластяване на клиентите Умения за работа в екип Проактивност Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

 Стажантски позиции

Стажант „Логопед“

By | Стажантски позиции | No Comments

Стажант „Логопед“   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип Детска къща “ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти? За теб развитието и ученето през практиката е вaжно? Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства?   За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!     Като част от нашия екип, ти ще имаш възможност да се запознаеш с: Етапите на овладяване на езика от детето. Етапите на психомоторното развитие на детето. Етапите на когнитивното развитие на детето. Основни диагностични процедури за установяване на комуникативни нарушения. Основните етапи на превенцията на комуникативните нарушения.   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: Си студент в специалност „“Логопедия“, „Психология“, „Педагогика“ или в друго сходно направление; Имаш висока писмена култура на български и английски език Желаеш да подкрепиш важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения. Притежаваш комуникационни и организационни умения; Имаш желание за развитие на професионалните знания и умения; притежаваш умение за самостоятелна и екипна работа.   Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Елиана Видинова, Специалист“Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.   Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More