Фондация „За Нашите Деца“ се включва в разработването на поднормативната рамка на Закона за социалните услуги

By 23.07.2019Новини

Колегата Ваня Кънева – ръководител „Проекти и застъпничество“ във фондацията участва в първото заседание на междуинституционалната работната група, която ще изготви поднормативната рамка на Закона за социалните услуги.  До края на тази година работната група трябва да предложи проекти на Правилник за прилагане на закона, Наредба за планирането на социалните услуги, Наредба за качеството на социалните услуги и Наредба за   стандартите за заплащане на труда на служителите в социалните услуги.

Фондация „За Нашите Деца“ се включи активно в разработването на новия Закон за социалните услуги, с чието приемане се надяваме да видим подобряване на нормативната рамка за предоставяне на социални и интегрирани услуги в страната. Нашите представители в работната група ще настояват поднормативната рамка да гарантира достъпност и качеството на социалните услуги като разшири възможностите за предоставяне на общодостъпните и мобилните услуги, въведе адекватни механизми за планирането им на национално, регионално и местно ниво; установи стандарти за качество на услугите и механизми за контрол върху него; въведе мерки за насърчаване професионалното развитие на кадрите, включително чрез повишаване на тяхната квалификация и възнаграждения. От ключово значение е въвеждането на интегриран, между секторен подход при предоставянето на услугите, както и възможности за развиване на интегрирани услуги, които са много важни в сферата на ранното детско развитие.

В работната група участват над 80 експерти от министерства, агенции, социалните партньори, неправителствени организации, международни организации и академичните среди.