Monthly Archives

февруари 2010

Изоставените деца с увреждания да не растат повече в домове предвижда правителствен документ

By | Новини | No Comments

Правителството прие Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. В изработването и като експерт беше привлечен директорът на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова. Документът се основава на политиката в най-добрия интерес на детето, насочена към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. В резултат на изпълнението на стратегията се очаква в дългосрочен план, преминавайки през намаляване на броя на децата в институциите, да се достигне до пълното закриване на класическия тип институции, като същевременно се прекрати настаняването в институции на децата от 0 до 3 годишна възраст след приключване на реформата. Планираните мерки са насочени преди всичко към регулиране на входа на институциите чрез подкрепа на семейството и развитие на услуги за предотвратяване на изоставянето като превенция на рисковете в семейството, ранна интервенция и подкрепа на детето, услуги по семейно планиране и семейна медиация. Усилията ще бъдат насочени към въвеждане на приемната грижа в национален мащаб като основна алтернатива на настаняването в специализирана институция и към насърчаване на осиновяването. Първият приоритет при изпълнение на стратегията ще бъде деинституционализацията на децата с увреждания, настанени в социални домове. Изборът на тази целева група за първи бенефициент се предопределя от обстоятелството, че нивото на грижа по отношение на тези деца е най-слабо и те са в най-висока степен на социална изолация. Предвижда се всички програми и проекти, насочени към деинституционализацията и услуги за деца и семейства, и финансирани от Европейския съюз или националния бюджет в България, да се ръководят от Националната стратегия. Изпълнението й ще се осъществява чрез приемане на планове за действие, визиращи конкретни дейности по прилагането на…

Read More

Доказването на тежко насилие над деца не е работа само на социалните служби

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца” е организация, специализирана в подкрепата на децата и семействата в риск и като такава има отношение по случаите на насилие и злоупотреба с деца. Настоящата позиция е свързана със случая в Сандански, в който има повдигнати обвинения за сексуално насилие над 2 годишния Александър. Фондация „За Нашите Деца” няма да коментира действията на социалните служби, защото не разполага с изводите от проверките, нито ще заема страна до доказването на вината на бащата или служителите от службите. У нас системата за закрила на детето е млада и е развита главно в социалната сфера. В повечето страни системата за закрила на детето е с разделени отговорности между здравната, социалната и образователната сфера. За жалост в България доказването на насилието и жестокостта над деца се очаква да се върши само от социалните служби. Професионалният и ефективен подход към насилието, обаче, изисква, социалния работник да не е единствения, който да забелязва белезите на насилие. Разкриването на скритите белези или такива, които предизвикват дилеми, трябва да става от лекари и психолози. В България все още лекарите, социалните работници и психолозите се раздвояват между съмненията и ясните белези за насилието върху детето. В европейските страни при съмнения често се търси помощта и на клиничните психолози, и детските психиатри. У нас, както знаем, детската психиатрия е слабо развита, а за партньорски подход между системите трудно може да се говори. Това се дължи на факта, че не е достатъчно застъпена темата за насилието в обучението на лекарите, както и на редица специалисти, които имат пряк досег до деца – учители, детегледачи, възпитатели, лекари, треньори и др. Европейският опит показва, че дори при съмнения за значима злоупотреба с детето, то се извежда и след това започва процедурата за събиране на доказателства. У нас извеждането не се прави не защото няма законови основания за това, а защото службите имат сериозни притеснения, че при недостатъчно доказателства, детето може да бъде върнато отново вкъщи, където е и насилника. Страната ни има много добро законодателство за борба с насилието. Законът за закрила на детето позволява социалните да изведат детето и да го настанят в друга среда. От друга страна, обаче, ако детето има силна връзка с член от семейството, могат да се приложат разпоредбите на Закона за защита от домашно насилие, при който не жертвата, а насилника се извежда от семейството. Разбира се, при рязка промяна в семейната динамика, може да се предприеме и спешно извеждане на детето и поставянето му под полицейска закрила. Въпреки доброто законодателство, експертите на фондация „За Нашите Деца” виждат сериозен проблем в липсата на координация между службите. На места и сериозна липса на компетенции. През 2009 година Фондация „За Нашите Деца” е работила с 20 деца, жертви на насилие. Половината от тях са били жертва на емоционално насилие в семействата си. Само едно от децата е под 3 години. Три от децата са били пренебрегвани вкъщи, а други 3 са били жертва на сексуално насилие. В два от случаите блудството е извършено в къщата на детето, а третия – в църква от възрастен. През 2009 година психолозите, социалните работници и фамилните терапевти са работили и с две деца, които са преживели насилие в детската градина, с момче, насилвано в приемно семейство, както и с момиче, малтретирано емоционално и физически от осиновителите си. От началото на тази година фондацията въведе заедно с персонала на 85 ОДЗ „Звездичка” в София политика за закрила на детето, която учи родители, педагози и деца как да сигнализират за насилието, както и какви мерки да предприемат възрастните при съмнения за злоупотреба върху децата, чиито родители или възпитатели…

Read More

Столичната 85 детска градина се пребори с насилието над хлапетата

By | Новини | No Comments

Столичната 85 ОДЗ „Звездичка” се намира в кв. Дружба – 1. Педагозите от детското заведение от години полагат усилия да се справят с насилието над децата, за които се грижат. А насилието е навсякъде – родители бият децата си, понякога някой от персонала посяга на дете. Порочната практика вече е спряна и за насилието в детското заведение ще се говори открито, а в доказването на вината на насилниците ще се включват външни експерти, специалисти от отдела за закрила на детето и др. Така на практика за насилието ще се говори ясно и нито един акт на посегателство над деца няма да остане незабелязан. Родителите вече знаят как да разпознават симптомите на насилие над своите деца и няма да са безсилни, когато хлапетата се оплакват от възпитателски тормоз. За тях обаче правилата също са много ясни – ако някой от педагозите научи, че малчугана е бит, унижаван или насилван у дома, службите ще бъдат сигнализирани веднага по определена схема. Политиката е резултат от работата по проекта „Заедно за децата”, финансиран от ФРГИ по програма „Общностно развитие и гражданско участие” с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Политиката за закрила на детето в 85 ОДЗ определя реда, по който да се докладват сигналите за насилие над децата, както и мерките, които се предприемат вътре в детското заведение и извън него. Преди доказването на виновност или невинност, провинилият се педагог или служител има възможност да сподели своята гледна точка за конфликтната ситуация. За родителите, които насилват децата си, Политиката предвижда незабавно сигнализиране на службите по закрила и търсенето на отговорност. Документът насърчава и споделянето за неприемливо над децата поведение от страна на служители, свидетели на инцидентите, както и от страна на родителите, ако се намират на територията на детското заведение. Така няма да се разчита на безпомощността и зависимостта на детето от възрастните, категорични са от фондация „За Нашите Деца”. Политиката за закрила на детето е създадена с широкото участие на родители, специалисти от детското заведение, експерти от социалните служби и деца. Чрез специални игрови техники малчуганите имаха възможност да разкажат за случки, в които са били удряни, наказвани или нагрубявани от възрастни. За най-малките Политиката е преведена на достъпен език и е издадена в детска книжка за оцветяване. Всяка страница от книжката е с предупреждение, съвет или препоръка. Експертите на фондацията препоръчват с книжката да се работи в екип от възрастен и дете, за да могат малчуганите да разберат повече за това как да се пазят от злоупотреби. Книжката е дело на професионалния екип на рекламна агенция „Дигалайн”. По данни на Държавната агенция за закрила на детето през 2008 година социалните служби са работили по 1602 случая на насилие над малчугани. Близо 500 от децата са били бити, 190 са били малтретирани сексуално, 254 са тормозени емоционално, а най-много хлапета, повече от 600, са били пренебрегвани от хората, които се грижат за тях. 81 на 100 от всички случаи са регистрирани в семейството, показва още държавната статистика. В детските градини и в училищата са регистрирани близо 120 случаи на тормоз. С въвеждането на Политиката за закрила на детето, фондация „За Нашите Деца” продължава усилията си да се фокусира върху грижата за най-малките. Това е първата крачка на експертите на неправителствената организация да информират обществените места за грижа за деца за това, че насилието над малките е престъпление. Фондацията ще продължи да въвежда Политиката и в други детски градини и училища с идеята да даде ясен инструмент на професионалисти и родители в борбата със злоупотребите с…

Read More

5 приемни родители завършиха обучението си в Пловдив

By | Новини | No Comments

В Националния център по превенция на изоставянето в гр. Пловдив, който беше създаден и се управлява от фондация „За Нашите Деца”, приключи подготовката на първата група кандидат – приемни родители. В рамките на 4 неделни сесии специалистите от фондацията проведоха обучение на кандидатите, проявили готовност да приемат дете с трудна съдба в собствения си дом, за да полагат грижи за него. По време на сесиите бяха дискутирани въпроси и ситуации, с които приемните родители биха могли да се сблъскат в първите дни, когато вземат малчуганите. „Подготовката за това, да бъдеш родител на чуждо дете е специфична и по време на обучението кандидатите осъзнават това. Не е достатъчно, че си полагал грижи за свое родно дете. Децата, които се нуждаят от приемни семейства са с трудни и тежки съдби, винаги преживели някаква загуба в живота си.”, заяви в края на обучителната програма Вера Колешева, специалист по приемна грижа и осиновяване във фондацията. Според нея, бъдещите родители в често не познават правилата и традициите за живот в семейна среда. Поради тази причина обучителните сесии са ориентирани практически и фокусирани върху конкретни примери от практиката. Експертите на фондацията с интерес проследяват промяната на нагласите на бъдещите приемни родители. В повече от случаите, кандидатите идват с нагласата, че едва ли има какво да научат, те вече са били родители, знаят достатъчно. В края на обучението отношението им е противоположно на първоначалното и те заявяват желание от допълнително обучение. В рамките на кампанията „Поправи детството” през 2009 година 35 семейства от Пловдивско са се поинтересували на националния телефон 02/822 35 10. В рамките на кампанията в София подготовката си продължават 34 семейства, а повече от 200 граждани от цялата страна са насочени да получат информация за приемната грижа в местните отдели за закрила на…

Read More

Участвахме в партньорска проверка за социалното включване в Германия

By | Новини | No Comments

България беше част от партньорската проверка по въпросите на социалното включване във федерална република Германия. От страна на българската страна участваха Елена Манасиева от социалното министерство и директора „Развитие” на фондация „За Нашите Деца” Елка Налбантова. В прегледа бяха включени и представители на Дания, Гърция, Унгария, Италия и Сърбия. Партньорската проверка беше извършена във Федералната фондация, която предотвратява риска от изпадане в бедност на бременни и родилки. Организацията помага на жените, съобразно техните специфични нужди, както и им осигурява помощ ако към тях са забавени социални плащания, които имат по право. Правителствената организация има структури в цялата страна и помага безплатно в своите центрове на родилки или млади майки в беда. С годишен бюджет от поне € 92 милиона от бюджета на Германия, фондацията и нейната мрежа от фондации, провинциите и изпълнителните органи, в момента оказват помощ на една от пет бременни жени в риск. Партньорската проверка на немски модел ще бъде представена на останалите държави-членки като пример за добра практика по отношение на подкрепа на бременни жени в трудни ситуации, намаляване на бедността и превенцията на неглижирането над децата. Партньорските проверки са ключов инструмент на отворения метод за социална координация. Те дават възможност на открита дискусия относно социалната закрила и политиките за социално включване в различните страни членки на ЕС и улесняват процеса на взаимно обучение между тях. Докладът от партньорската проверка е достъпен само на английски език и може да бъде видян тук: Доклад от партньорската проверка с участието на Фондация „За Нашите…

Read More

3 700 лева дариха служителите на Райфайзен банк за бебетата

By | Новини | No Comments

Директорът на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова получи чек на стойност 3 699 лева от изпълнителния директор на Райфайзен банк Момчил Андреев. Дарението е част от кампанията „Избери, за да помогнеш”, която стимулира служителите на банковата институция да изберат между 23 каузи на неправителствени и правителствени организации, свързани със здравеопазването, социалната политика, екологията и културата.   Благодаря на всеки един от служителите, които направиха възможно това дарение, каза по време на своето приветствие г-жа Шалапатова. Тя подчерта, че ттази иниициатива трябва да продължи и да стане традиция в бизнес сектора и обществото.   „За мен и екипа, с който работя, дарението на Райфайзен банк е поредното доказателство, че трябва да инвестираме в проблемите преди те да са станали факт и да тежат на обществото. Ние сме силни в нашата кауза и ще продължим да помагаме на майките в беда, така както подкрепихме 66 родилки през миналата година. Защото вярваме, че бебето трябва да расте с родителите си.”, допълни Шалапатова. Средствата, които бяха набрани по време на инициативата ще бъдат разходвани в семейната програма на фондация „За Нашите Деца” за подкрепата на деца и семейства в риск.   Парите ще са насочени към осигуряването на жизненоважни и полезни на семейството неща, свързани с отглеждането на новородените – комплекти за първата грижа за новородени, дрехи, памперси, медицинска грижа и…

Read More