Monthly Archives

юни 2019

Фондация „За Нашите Деца“ взе участие на експертна регионална среща, посветена на насилието над деца

By | Новини | No Comments

Вчера и днес се проведе конференцията „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца“, на която активно участие взе и колегата ни Ваня Кънева, ръководител „Застъпничество и проекти“. Г-жа Къвева се включи като участник в дискусиите и репортьор на работна група 2 по темата „обещаващи практики, свързани с услугите за отговор и подкрепа както и важността на мултидисциплинарния подход на всички нива – индивидуално, междуличностно, общностно и политическо“.   В събитието взеха участие над 150 експерти и представители на държавни институции от 10 държави от региона (България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Албания, Косово, Украйна и Гърция) както и авторитетни академични преподаватели, изследвали задълбочено проблема с насилието. Конференцията се организира от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, Световната здравна организация (СЗО), Child Protection Hub, подкрепян от Terre des Hommes и Обединение „Детство без насилие“ – България.   Събитието цели да подкрепи обмяната на знания, опит и добри практики между експертите и представителите на държавните институции с оглед засилване фокуса върху програмите и услугите за превенция.   Ключовите въпроси, които се разгледаха: важността на събиране на данни, за да се установи размера на проблема; последствията (психологически, физически) от насилието за самите деца и икономическата цена на бездействието за обществото (скъпи услуги за справяне с последствията, а не с корените на проблема); необходимостта от между-секторен подход сред всички институции и услуги (образование, здравеопазване, закрила на детето, правосъдие); важността на ангажирането на цялото общество и партньорствата (ролята на родителите, училището, държавните институции, медиите, бизнеса, неправителствения сектор в обща работа за най-добрия интерес на детето).   Организаторите на конференцията препотвърждават разбирането си, че най-добрата среда за отглеждане на децата е семейната среда и че родителите, учителите, самите деца и младежи трябва да бъдат подкрепени в изграждането на допълнителни умения за справяне с трудните ситуации в живота им – така че да не се прибягва до насилие и да могат децата да живеят без агресия и излишен стрес.   Дефиниция на насилието: От гледна точка на световно приетите стандарти за насилие се считат „всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления“ – Конвенцията на ООН за правата на детето, по която България е страна от 1991 г. Определения за различни видове насилие дава и Световната здравна организация (СЗО): „Насилието над деца е физическа принуда или сила, която води до нараняване, смърт увреждане на психиката, анормално развитие или лишения. Насилието е малтретирането, тормозът, както и емоционалното, психическото или сексуалното насилие върху деца“.   Българското законодателство също борави с понятието насилие над деца, като под него се разбира: „Всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда“ – Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето.   Насилието над деца – последици и необходимост от между-секторен подход:   Съществуват безспорни научни доказателства за вредите от системното насилие върху физическото и психическото здраве и развитие на децата, върху способността им да учат и да изграждат отношения с други хора, да бъдат пълноценни възрастни и родители. Училищният тормоз и агресията например са една от причините за ранно отпадане от образователната система, намаляване на посещаемостта, влошаване на резултатите на учениците и имат значими социално-икономически ефекти.   Освен за децата и семействата, последиците са дългосрочни и касаят и цялото общество. Икономическата цена на насилието възлиза на около 7 трилиона щатски долара годишно в световен мащаб – пари, които се инвестират за справяне с вече съществуващия проблем, а не за предотвратяването му.   Конференцията цели да създаде пространство за дискусия на политиките, програмите и услугите за подкрепа на деца и родители в регионален и национален мащаб и търсене на експертен консенсус за това кои са добрите практики и работещите решения, които следва да бъдат допълнително планирани и консултирани с различните заинтересовани страни на национално…

Read More

Експерти на фондация „За Нашите Деца“ заредени с нови знания и опит от над 60 страни по света

By | Новини | No Comments

Колегите Вяра Панайотова, специалист Социални услуги в центъра за обществена подкрепа „Св. София„, и Доброслава Стоилова, експерт Проекти и социална работа, участваха на международната конференция „Подобряване на благосъстоянието на малките деца и техните семейства“ в Лейден, Холандия. Форумът бе организиран от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA), чийто член фондация За Нашите Деца“ е от 2016 г., и събра експерти от над 60 държави. Над 400 специалисти, работещи в сферата обмениха знания, опит и практики в сферата на ранното детско развитие.       Новостите от 21 век в грижата за деца в ранната възраст и включването на бащите в грижата за децата бяха сред темите на уъркшоповете по време на конференцията. Обсъдени бяха възможностите за развитие и подобряването на услугите за ранно детско развитие. Фокусът беше поставен върху подкрепата, улесняването и стимулирането на родителите в грижата за децата им особено през първите 1000 дни от раждането на детето.     Уникална технология даде възможност на участниците във форума да се върнат назад във времето и да видят света през детските очи, учиха се да преодоляват предизвикателствата на света около тях, да ходят, да заобикалят или прескачат камъчета, които които изглеждаха големи канари.   Дневен център в Хага и детска градина в Лейден отвориха вратите си за гостите и ги запознаха . Така имахме безценната възможност да се запознаем отблизо с работещите там, както и да черпим от практиката на място.   Знанията и опита, придобити по време на конференцията екипът на фондацията ще приложи в работата си с децата и семействата, които подкрепя фондацията….

Read More

Стартира Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца в област Пловдив

By | Новини | No Comments

Изпълнителният директор на фондацията Иванка Шалапатова подписа днес договор за изпълнение на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.   Проектът ще се изпълнява на територията на 8 общини в област Пловдив и ще развие и подобри системата от услуги за активно социално включване на деца в риск и техните семейства в общините Пловдив, Марица, Садово, Куклен, Родопи, Перущица, Стамболийски и Асеновград, в които ще развива интегрирани и координирани междусекторни услуги.   В рамките на проекта ще бъде разкрита комплексна програма за информиране, индивидуална оценка и насочване към ползване на услуги спрямо идентифицираните нужди на детето и семейството. Чрез нея ще се осъществява координация и взаимодействие между доставчиците на мултидисциплинарни услуги и държавните структури по места, родителите ще бъдат информирани, консултирани и мотивирани за ползване на комплексни услуги, базирани на нуждата от развитие и социално включване; на базата на мултидисциплинарна индивидуална оценка на семействата, те ще бъдат насочвани към подкрепящи интегрирани услуги.   Ще бъде подобрен достъпа на уязвими групи деца и семейства до интегрирани и координирани услуги за подкрепа и развитие, с което ще се намали риска от социално изключване.   В рамките на проекта ще бъдат реализирани и програми за комплексно подпомагане на ранното детско развити на деца с трудности в развитието или увреждания чрез базирани или мобилни услуги по ранна детска интервенция, рехабилитация, логопедична терапия, медицинско консултиране и асистиране, късно проследяване на деца с увреждания и недоносени бебета, както и за подпомагане на индивидуалното развитие и учене на децата и тяхната социализация в сътрудничество с местни структури.   Екипът на фондацията ще работи за повишаване на общественото разбиране за проблемите на децата в риск и техните семейства, и възможностите им за активно социално включване, ще бъдат организирани и проведени 8 информационни срещи в 8-те населени места.   Изпълнението на дейностите по проекта ще започне през септември т.г. и ще продължи до април 2021 г. Предвижда се те да обхванат най-малко 200 деца, включително деца с увреждания и техните семейства.   Едни от най-значимите проблеми в социалната сфера на територията на 8-те общини са: Липса на разбиране сред обществеността за значимостта на проблемите на уязвимите деца и техните семейства и важността от ранно идентифициране на рисковете, начините за активното им приобщаване и оказване на социална подкрепа; Недостиг на услуги в общността, работещи в мрежа, които да предложат комплексна подкрепа на децата в риск и техните семейства; Риск от социално изключване на децата в риск и техните семейства поради недостига на услуги и редица бариери пред достъпа до съществуващи услуги.   Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която вече 27 години защитава правата на децата в България и работи в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за осигуряване на сигурна семейна среда и условия за оптимално развитие в ранната възраст на всяко…

Read More

Представихме инструмент за мониторинг на финансовата инвестиция на държавата в политиките за децата и семействата

By | Новини | No Comments

Инструмент за годишен мониторинг на финансовата инвестиция на държавата в политиките и целите, свързани с децата и семействата представи по време на годишната среща на НМД колегата Ваня Кънева – мениджър Проекти и застъпничество във фондация „За Нашите Деца“. Инструментът е разработен от Института по пазарна икономика в партньорство с фондация „За Нашите Деца“ по поръчка на Национална мрежа за децата.   В рамките на проекта фондация „За Нашите Деца“ извърши преглед на основните стратегически документи и политики в сферата на правата на децата и консултира процеса на преглед на международния опит. Фондацията участва и в изготвянето на проекта на инструмента за мониторинг на финансовата инвестиция на държавата в политиките за децата и в анализа на финансирането на социалните услуги, насочени към деца и семейства.   В процеса на подготовка на инструмента бяха идентифицирани и беше направено сравнително проучване на съществуващи инструменти за проследяване на финансовите инвестиции в детските политики. Изработена беше методология за проследяване на разходването на републиканския бюджет и връзката между политическите и финансовите цели на държавата.   Този инструмент ще подкрепи застъпническата работа на организациите в Мрежата за подобряване на политиките за гарантиране на правата на децата, обвързвайки ги със съответните финансови ресурси и тяхното ефективно използване за постигането на положителни промени в политиките, насочени към детското благополучие.   Като една от страните с най-високи нива на бедност в Европа, България трябва да разходва обществените финансови средства по фокусиран, прозрачен и ефективен начин. Съвременните изследвания доказват, че публичните инвестиции в детството спестяват редица разходи на цялото общество в бъдеще, и то в пъти….

Read More

Животът в институция – белег, който никога не изчезва

By | Блог | No Comments

Невена е „ничие дете“. Родена от майка, но отгледана от държавата. Тя не познава майчина ласка, таткова прегръдка. Вместо това цял живот е прекарала в домове за деца, заедно с други момчета и момичета като нея – изоставени. По нейно време не е имало приемни родители, които да заменят самотата и изолацията с истинска любов и пълноценна грижа. Затова изход за нея и за хилядите други деца като нея не е имало.     Животът в дом е оставил тежкия си отпечатък върху сърцето, душата, поведението, навиците на Невена. Тя е на 35 години, зряла жена, но само на възраст. Някои ежедневни задачи и дейности за нея са предизвикателство, трудно, дори понякога невъзможно, за нея е да се привърже истински към някого, да изгради приятелство, пълноценна връзка. Свикнала с институционалния живот, Неви и днес, след толкова години, не може да се откъсне от него – от 5 години живее в Център за временно настаняване в малко градче, заедно със съпруга си, който почти не се прибира и постоянно работи, за да могат да се измъкнат от там. Въпреки всички предизвикателства, двамата мечтаят за свое дете и решават, че независимо от трудностите, ще се справят.      Преди две години се ражда Христо – искано и чакано момченце. Невена и мъжът й са на седмото небе, но еуфорията на майката отминава бързо. Няколко дни след като се прибират „у дома“, тя изпада в дълбока следродилна депресия, не знае как да се справи с грижите за детето, съпругът й почти го няма и няма кой да я подкрепи.     „Депресията просто ме скова. Хвана ме за гърлото и не искаше да ме пусне.“, споделя Невена.       Изплашена и изправена сама пред предизвикателството, Невена чувства, че не може да се справи с детето и може би е по-добре да се разделят. Тогава от Центъра се свързват с нашия Център за обществена подкрепа „Св. София“ и работа със семейството започва специалистът ни по ранна детска интервенция Петя Узунова.       В началото срещите на Петя с майката са ежеседмични, а разговорите почти ежедневни. Говорят си по много и различни теми, обсъждат етапите от развитието на всяко дете, за които Невена не е знаела почти нищо. Майката споделя, че не е очаквала детето да има нужда от постоянно внимание и грижа, а Петя й казва, че няма как да очаква на 3 месеца детето да може да се грижи само за себе си, да се храни само, да бъде самостоятелно. Говорят и много за целия живот на Невена, която още след първата среща разбира, че може да се довери на Петя и че тя е тук единствено, за да й помогне. Споделя й много, сеща се за случки от детството си и постепенно, окуражавана от съветите и коментарите на Петя, сама започва да разбира себе си, реакциите си спрямо детето, страховете си.         Невена осъзнава, че наистина всичко се свежда до едно единствено нещо – че тя никога не е имала семейство, майка и татко, които да я обичат и към които да се привърже, и че това днес, след 35 години, се отразява върху връзката й с нейното дете.     Но осъзнава и нещо друго – че не би могла да причини този живот на собственото си дете и независимо какво им коства, тя и мъжът й ще се справят и няма да се разделят с детето си.      Междувременно, Петя прави скринингова оценка на детето, за да е сигурна, че се развива в норма. Казва, че въпреки страховете й, Неви полага добри грижи за детето, винаги е изкъпано, облечено добре, нахранено и въпреки всички предизвикателства – расте пълноценно и няма изоставане.   „Най-голямото предизвикателство пред Невена сега е да преодолее невъзможността си да се привърже към Христо, да се отдаде изцяло на майчинската обич, да се остави да я обгърне, без да се страхува.“, казва Петя.     Подкрепата ни към Невена и семейството й продължава. Петя продължава да ги посещава в Центъра, заедно излизат на разходки, Невена разказва за ежедневието им, какво е направил Христо, който вече е проходил, а съвсем скоро очаква да чуе първите му думички, дори бяха наши гости на празника ни за Деня на детето. Петя я напътства, дава й съвети как да стимулира развитието му, разговаря и с таткото, когото насърчава, въпреки натоварения му график, да е по-активен в грижата за сина си. Наскоро Петя сподели и друг радостен миг от живота на семейството – ремонтираната им стаичка в Центъра, която вече е много по-приветлива, по-добре обзаведена и по-благоприятна среда за малкия Христо, за когото тепърва предстои да „покорява върхове“. Невена и съпругът й са обнадеждени, че скоро ще успеят да имат и свое собствено жилище.     Да, последиците от живота в иституция оставят следи, винаги дебнат и избират „най-подходящия“ момент, за да напомнят за себе си. Но историята на Невена и сина й е още един пример как с правилната подкрепа, оказана навреме, следите бавно се заличават, а някой ден – дори и може би ще бъдат заличени…

Read More

11 месеца здравословно хранене За Нашите Деца от фондация Herbalife Nutrition

By | Новини | No Comments

Сред децата в световен мащаб, на които фондация Herbalife Nutrition (HNF) ще помогне тази година, са и тези, с които работят специалистите на фондация „За Нашите Деца“. Благодарение на дарените 10 000 долара по програмата на HNF „Casa Herbalife“ ще можем заедно, в следващите 11 месеца, да осигурим най-добри възможности за здравословно хранене за десетки деца в ранна възраст.     „Вече 25 години, фондация Herbalife Nutrition и нашите членове и служители се стремим да подобряваме живота на децата, като помагаме за осигуряването на достъп до здравословно хранене и обучение за пълноценно хранене. Щастливи сме да допринесем за мисията на фондация „За Нашите Деца“, както финансово, така и чрез доброволчество, за да могат децата в нужда да получат храненето, от което се нуждаят и да достигнат пълния си потенциал.“- сподели Ромео Казанеску, директор за България.       Фондация „За Нашите Деца“ ще инвестира средствата в осигуряване на адаптирани млека и подходящи храни за бебетата и децата в Центъра ни за настаняване от семеен тип „Детска къща“. Това ще позволи да продължаваме да гарантираме ежедневно здравословно хранене на малките й обитатели – елемент от цялостната грижа за тяхното пълноценно отглеждане в среда, близка до семейната. Част от дарените средства ще подпомогнат и уязвими семейства, които фондация „За Нашите Деца“ подкрепя чрез Центровете си за обществена подкрепа в София и Пловдив и Центъра по приемна грижа в София, предоставяйки на децата им храни, необходими за правилното им развитие.       В следващите месеци членовете на Herbalife ще станат истинска част от живота във фондацията, като се потопят в атмосферата на работата на нашите специалисти и подкрепят екипа ни в усилията за предоставяне на качествени социални услуги за децата и семействата.     „Развълнувани сме, че щедрото дарение от HNF ще ни даде възможност да осигуряваме и подобяваме храненето на уязвимите деца, подкрепени чрез нашите услуги. Същевременно, партньорството ще ни помогне да повишим информираността на хората, които се грижат за децата (биологични родители, роднини, приемни родители, осиновители и др.) относно здравословното хранене и да насърчат правилните хранителни навици. Благодарим ви, приятели от Herbalife Nutrition Foundation!“ – каза Галя Гецова, директор „Корпоративни и индивидуални партньорства и Комуникации“ във фондация „За Нашите…

Read More

Център за обществена подкрепа „Св. София“ с 3 нови услуги

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ ще продължи да управлява и развива Центъра за обществена подкрепа „Св.София“ и през следващите 5 години, реши след конкурсна процедура Столична община (СО).     ЦОП „Св. София“ е под управлението на фондацията от 2008 г. В началото, ЦОП функционира с капацитет 55 случая, но предвид повишения интерес към услугите и доказания професионализъм на специалистите, едва 6 месеца след първоначалния конкурс, неговият капацитет е увеличен на 105 случая. През следващия 5-годишен период Центърът ще работи по 130 случая на месец, което отново показва доверието на СО в качеството на предоставяните от нас услуги.   Освен разширен капацитет, Центърът ще разгърне няколко изцяло нови програми, с които цели да достигне и подкрепи още деца в риск и техните семейства и да предложи по-разнообразни услуги – „Ранно детско развитие“, „Първична превенция за предотвратяване на насилието и постигане на сигурност за децата“, а от 2021 г. планираме и развитието на услугата „Приемна грижа“, което ще включва набиране на кандидати за приемни родители, оценка и подбор, обучение и последваща подкрепа на приемните семейства. И през следващия период екипът ще фокусира експертизата си, за да предотвратява раздялата на новородени от техните семейства, да оказва пълноценна подкрепа на семейства на деца до 7 години с цел превенция на риска от раздялата между тях, ще работи с деца и семейства в процес на реинтегация, ще продължи да подготвя кандидат-осиновители и да подкрепя вече-осиновители семейства, ще се грижи за социалното и емоционално развитие на деца, поверени на обществена грижа.   Нововъведените услугите по програма „Ранно детско развитие“ ще подкрепят и развият родителските умения за посрещане на специфичните потребности и особености във физическото и психическото развитието на детето в ранна възраст и ще повишат тяхната увереност и самостоятелност. Под формата на групови или индивидуални сесии, ще провеждаме консултации, обучения, тренинги за родители и деца. Ще бъде обособено и пространство  със свободен достъп, в което децата и техните родители ще могат да играят и да учат заедно. През дейности по ранна детска интервенция (скрининг и оценка на развитието, изготвяне на индивидуален план за развитие на детето), социализиращи и развитийни дейности („Библиотека на играчката“, „Музика в действие“, „Изиграй приказката“ и др.), родителски форуми и групи за подкрепа и др. ще подкрепим и родители на деца, за които има риск  поради заболяване, увреждане или проблеми в развитието.   Програмата „Първична превенция за предотвратяване на насилието и постигане на сигурност за децата“ е насочена към ученици, родители, преподаватели, възпитатели, професионалисти, работещи с деца и семейства, деца в детските градини и техните семейства и цели да повиши  чувствителността, знанията и уменията на общността по отношение детското благополучие, нуждите и правата на децата. Планираме да организираме обучения за разбиране и посрещане нуждите на децата в различните възрасти и позитивно родителство, семинари за разпознаване на белези и симптоми на насилие, курсове за семейно планиране, родителски умения, сексуална и здравна култура и др.   В началото на 2021 г. ще разгърнем и услугата „Приемна грижа“, за да имаме възможност да набираме повече приемни семейства, които да дадат уютен дом и грижа на деца, останали без родители, за които алтернатива иначе са единствено институциите.   И през следващите 5 години ЦОП „Св. София“ ще продължи да бъде съпричастен към съдбите на децата и семействата в риск, ще бъде лоялен партньор в предизвикателствата, с които се сблъскват, и ще работи за това всяко дете да има сигурност и щастливо детство в семейство. Защото наше вярване е, че единствено в семейство детето може да развива пълноценно и да израсне в успешна…

Read More

Лято, офис и кауза се срещат в кампанията „Предизвикай лятото в офиса“ на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

Той, офисът…   Тя, вакацията…   Наистина ли могат да се срещнат?   Поканете него, лятото, в своя офис, нека погали с топлия си бриз всеки Ваш колега, да обгърне всяко бюро. Нека Ви обедини около една благородна кауза, да прекарате малко време заедно и да се опознаете в различна светлина с много смях и позитивна енергия.   И нека лятото в офиса започне сега!   С третото издание на кампанията „Предизвикай лятото в офиса“ и 10-тте весели предизвикателства, които е подготвила тази година, фондация „За Нашите Деца“ кани служителите на малки, средни и големи компании  да се настроят на лятна вълна и да се предадат в ръцете на негово величество Лятото. Макар и закотвени зад компютъра в офиса…   Предизвикателствата Дали ще се впуснете в кулинарно състезание, ще напишете „солена“ ода за колега, ще организирате караоке или търг за летни привилегии – вариантите са много, важното е да предизвикате себе си и своя горещ, приключенски дух и да го направите с кауза. Нека не пропускаме и благотворителната такса за участие! Защото какво по-хубаво от това да отворите широко врати за лятото във вашия офис, да се пренесете на лятна фиеста чрез малките закачки от кампанията, знаейки, че допринасяте за щастливата развръзка на нашата кауза – усмихнато бъдеще на най-уязвимите деца в България.   Каузата С набраните от кампанията средства фондацията ще подкрепи родители в безизходица, за да не се разделят със своите бебета. Ще продължим да работим с деца, родени недоносени, с увреждания или в риск да развият увреждане, забавяне или отклонения в развитието, за да имат пълноценен живот и да пораснат в активни и независими личности. И разбира се – за да имат едно красиво, синьо лято.   Как да се включите?  На страницата на кампанията можете да видите пълния списък с нашите предизвикателства. Изберете си 1,2 или повече и се потопете в море от забавления! А ако сте се вдъхновили и сте изобретили ново предизвикателство – споделете ни го и не забравяйте хаштага на кампанията – #Лято_вОфиса !   Включете се още днес, не чакайте до края на кампанията – последния истински летен ден, 31 август! Защото преди да сте се усетили, сезонът ще е отминал. А с него и толкова много възможности да се забавлявате, да опознаете колегите и да помогнете повече деца да имат безоблачно детство.   „Предизвикайте лятото в офиса“!   За повече информация: 0887 070 268,…

Read More

Азиатският фестивал „Магията на Изтока“ набра 13 380 лв. в подкрепа на каузата на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

13 380 лв. в подкрепа на деца и семейства в риск от раздяла набра провелият се в събота фестивал на азиатската култура „Магията на Изтока“. Сумата включва купени билети за благотворителната томбола през платформата на Eventim, в деня на фестивала, и дарения от посолствата-участници в целодневното събитие.     За да постави началото на фестивала, специален гост бе г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България, която отправи благодарност към всички дипломатически мисии, включили се в организирането на фестивала, и призова хилядите посетители да се потопят в Магията на Азия. Тя поздрави 16-те държави-участнички за съпричастността им към съдбата на много уязвими българчета, за избора им отново да посветят фестивала на благородна кауза и заедно с фондация „За Нашите Деца“ да направят така, че по-малко семейства да се разделят със своите деца.   „Събитията като този фестивал са най-доброто оръжие срещу езика на омразата, срещу всичко, което ни разделя. Хората искат да се опознават, да се докосват до различни култури, да живеят в мир и разбирателство“, посочи още Илияна Йотова.   По традиция, специалните гости и представителите на азиатските държави пуснаха на свобода 30 бели гълъба, символ именно на мир, хармония и разбирателство.     От 10 сутринта до 20 ч. вечерта в топлия юнски ден, посетителите на фестивала имаха възможност да станат свидетели на уникални танцови и музикални изпълнения, да вкусят кулинарните изкушения от индивидуалните шатри на държавите, които впечатляваха с аромат, вкус и екзотика, а за пореден път огромен интерес предизвика и нестандартното платно за картина – автобус, което привлече младежите с уклон към уличното изкуство, които рисуваха заедно със съвременни пакистански художници. Сред най-привлекателните акции от фестивала за по-младите бяха артистичните ателиета, предлагащи традиционно изкуство и игри от различни азиатски страни, демонстрациите по бойни изкуства на сцена, уроците на открито по силно нашумелия в глобален мащаб танцов стил – кей-поп (корейски поп) и др.  Специални участия имаше от Н.Пр. Сри Астари Расджид и нейния син, които изпълниха песен, както и от генералния мениджър на Turkish Airlines Мехмед Гюркайнак, който изпя две песни под съпровода на китара.     Невиждан интерес предизвика и благотворителната томбола, която тази година предложи повече от 50 награди, най-голямата, от които двупосочен билет за двама до избрана дестинация в Азия. Хиляди хора, от най-малките деца до най-възрастните посетители, се включиха в томболата, закупувайки си билетче, което освен че ги доближи до спечелването на една от екзотичните награди, им даде възможност да допринесат за каузата на фестивала.   Фондацията не би могла да следва своята мисия без подкрепата на своите партньори и приятели, сред които и Ива Дойчинова – ТВ и радио журналист и Пейо Филипов, актьор, певец и дългогодишен член на Консултативния съвет на фондация „За Нашите Деца“, които тази година отново безвъзмездно участваха във фестивала като негови водещи. Тази година към дуото се присъедини и актьорът Владимир Зомбори.   Фестивалният ден завърши с теглене на печелившите билети.   „Благодаря на всички, участвали в томболата, на организаторите на това уникално събитие, на посолствата и техните представители и на всички други, които допринесоха за благотворителната кауза. С Ваша подкрепа екипът ни ще бъде опора на още десетки семейства в риск от раздяла, ще им подадем ръка, за да се справят с предизвикателствата, ще бъдем до тях, когато са най-уязвими.“, обърна се към всички присъстващи зам. изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Мариана Тасева.   Фондацията вярва, че мястото на всяко дете е в неговото семейство и само в сигурна семейна среда децата могат да развият своя пълен потенциал и да имат щастливо детство. Затова вече 27 години организацията се бори никога нито едно дете да не попада в самотата и изолацията на институциите, а да живее обичано и обгрижвано в семейство. Миналата година екипът ни предотврати раздялата на близо 300 семейства и техните деца, а основен принцип в работата на специалистите ни е да бъдат до родителите още в първия миг, когато се чувстват уязвими, сами, несигурни. Защото понякога се изисква единствено приятелска ръка, съвет, насока, за да преодолеят кризата и да останат заедно.   Вижте кои са печелившите билети…

Read More

Печеливши номера от благотворителната томбола на Азиатски фестивал „Магията на Изтока“ – 15 юни, 2019 г.

By | Новини | No Comments

I. Ваучер за вечеря от Restaurant Еisha печелят билети с номера: 3741 0273 3756 0296 2301 2101 1507 000655260300408513500000 4385 000651450200308513547700 3665 000651450200408513547700 0555 0162 2118 000651450203508513547700 000655139600208513500000 0209 000653362500208513500000 000654140500208513500000   II. Списание IN GLOBO печелят билети с номера 0588 4201 4004 2175 0878 1525 4005 4007 000651450202008513547700 3032   III. Ваучер за рисуване на бутикова керамика от Matzalo печели билет номер: 000655346700308513517200   IV. Ваучер за ръчни шоколадови продукти от 13 grams печели билет номер: 0088   V. Био кутия с натурални и високококачествени продукти GOODBOX печели билет номер: 000653362500308513500000   VI. Ваучер за вечеря за 2-ма в бирария Palivec печелят билети с номера: 3042 000654562500208513500000   VII. Ваучер за продукти за дома от Kreo печелят билети с номера: 000651450201108513547700 000655098400208513500000   VIII. Ваучер за вечеря от Royal Thai печелят билети с номера: 3146 000653485500208513500000   IX. Индонезийски кулинарни изкушения от Indomie печелят билети с номера: 0537 000655511600108513500000   Х. Ваучер за индонезийска вечеря за двама, сет меню от Yati Cooking печели билет номер: 1531   ХI. Слънчеви очила от KWIAT печелят билети с номера: 000653495700108513500000 000654968800208513500000 000651450201408513547700 000654434500108513500000 000652821300108513500000   ХII. Ваучер за Балийски масаж от Este Spa печелят билети с номера: 4021 0559   ХIII.  Ваучер за Балийски масаж от Victoria Spa печели билет номер: 2013   ХIV. Ваучер за уикенд за двама от Кеmpinski Hotel Grand Arena Bansko  печели билет номер: 00065352530010851350000   ХV. Ваучер за групова разходка с яхта за 2-ма от Sail With Me печели билет номер: 0190   XVI. VIP разходка на яхта от Sail With Me печели билет номер: 0519   ХVII. Урок по ветроходство на яхта за 2-ма от Sail With Me печели билет номер: 0278   ХVIII. Двупосочен билет за двама до дестинация в Азия по избор от Turkish Airlines билет номер: 3603   Можете да получите своята награда в срок от 30 дни от офиса на фондация „За Нашите Деца“ в гр. София, ул. Гюешево 21. За контакт: Добрина Кисова d.kisova@detebg.org 0884 663…

Read More