All Posts By

Отдел Човешки ресурси

Счетоводител

By | Свободни Позиции | No Comments

Счетоводител Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.   Нашата Мисия Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.   Нашата Визия „Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Счетоводител   Роля и отговорности:   Актуално, коректно и прозрачно осчетоводяване на дейността на организацията Водене на каса в лева и валута; контрол върху касовата отчетност на останалите каси в организацията Изготвяне на искания за плащане по фактури и алокиране на разходите по съответните бюджетни центрове Подпомагане бюджетните разпоредители във фондацията при управление на разходите по различни дейности Изготвяне на справки и отчети, свързани с получени средства и направени разходи Изготвяне и подаване на периодични отчети към общини за държавно делегираните дейности, които фондацията изпълнява, към финансиращи институции, проекти и корпоративни дарители Участие в комисии за избор на доставчици Изготвяне на справки за наличност на парични средства Подготовка на финансови отчети по проекти и донори Изготвяне на изискуеми според българското законодателство справки и декларации Подготвяне на плащания посредством интернет банкиране   Професионални компетенции: Висше икономическо образование Опит в работа с бюджети Опит в работа с проектно отчитане Познава българското счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство Умения за изработване на аналитични справки и отчети Компютърна грамотност (MS Excel – ниво напреднал; MS Office програми; познаване на Бизнес Навигатор е предимство) Минимум 3 години професионален опит (предимство) Познания по английски език (предимство)   Личностни качества и умения: Аналитичнос Внимание към детайлите Отлични умения за писмена и устна комуникация Умения за работа в екип Способност за планиране, организиране и контрол на собствената работа Способност за ефективна работа със служители на различни управленски нива в организацията Тактичност, отговорност, проактивност и самостоятелност, творчество и инициативност, лоялност, честност   Организацията предлага: Работа в организация, отдадена на кауза Работа във високо-мотивиран и професионален екип Коректни трудово-правни взаимоотношения Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.     Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Юлия Ушовска, Мениджър „Човешки ресурси, администрация и ИКТ“, на hr@detebg.org   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/ в гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/ в гр. Пловдив   Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.   Нашата Мисия   Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.   Нашата Визия   „Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“ За да обезпечим развитието на проектната дейност, социалните и интегрирани услуги на Фондацията в град Пловдив, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с високи делови качества, доказан опит и професионализъм в проектното управление, управление на социални услуги, силна ориентация за постижения и мотивация, за да заеме позицията Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/ в гр. Пловдив   Роля и отговорности: Управлява Комплекса за ранно детско развитие в гр. Пловдив и всички услуги и звена, които са част от него; Управлява социалните и интегрирани услуги, преодставяни от фондацията на територията на гр. Пловдив. Управлява центъра за обучение към комплекса; Разработва, планира и координира изпълнението на цялостния проектен план, обезпечаващ работата на комплекса. Управлява изпълнението на проектните дейности и гарантира постигането на проектните цели. Работи в координация с партньорски организации и привлича подкрепата на ключови заинтересовани страни за постигане на стратегическите цели на проекта. Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипа и с партньорите. Съдейства за активното популяризиране на дейностите и резултатите от работата на комплекса. Допринася за адаптирането и прилагането в организацията на продуктите и постиженията на КРДР. При внедряване на процедури, методики, правила разяснява, убеждава и мотивира екипа за работа в името на общите цели на фондацията. Представлява фондацията на национални и международни събития. Активно работи и поддържа партньорски взаимоотношения с всички социални услуги на територията на комплекса; Поддържа взаимоотношения с ВУЗ, община Пловдив и всички нейни структури, във връзка с управляваната дейност. Ръководи отчетността по изпълнението на ОПРЧР; Управлява бюджета на комплекса; Ръководи служителите в комплекса и развива политиките и добрите практики на фондацията за управление на персонал, като прилага вътрешните ситеми за управление. Представя организацията пред медиите и широката общественост; Гарантира, че всички системи и процеси за финансово управление отговарят на стандартите на най-добрите практики в съответствие с организационните и законови изисквания. Идентифицира и информира организацията за потенциалните източници на доходи от национални, европейски, частни и корпоративни източници. Спазва етичните стандарти и изповядва организационните ценности на фондацията – работи честно и прозрачно, с уважение към колегите, нашите клиенти, партньори и общността.   ИЗИСКВАНИЯ   1.Професионален опит: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 8г. Минимален управленски опит – 5г. Висше образование – Социално дело/Психология/Педагогика. Допълнителни квалификации в областта на ранното детско развитие ще се считат за предимство. Опит в управлението на проекти е предимство за заемане на длъжността; С предимство ще се разглеждат кандидати, които са работили в сферата на Социалните услуги и/или по водене и отчитане на проекти с усложнена отчетност, за предпочитане по ОПРЧР в социалната сфера Опит във водене на преговори, делова и бизнес комуникация и кореспонденция   2.Ключови компетенции: Умения за ръководене на екип; Отлични комуникативни и презентационни умения; Умение за спазване на крайни срокове и работа в динамична среда; Отличен писмен и говорим английски език – с всички кандидати ще бъде проведен тест за оценка на езиковите компетенции. Отлична компютърна грамотност; Висока етика и морал – високата работна етика е присъща във всичко, което правим;   3.Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика: Проактивност и ориентация към постигане на резултати; Способност за работа под напрежение; Умения за приоритизиране на задачите; Комуникативност и конструктивен стил на поведение; Самостоятелност и организираност; Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа; Дипломатичност и умения за работа в мултикултурна среда; Уважение и толерантност към различията     Възможности, които предлага организацията: Работа в организация отдадена на кауза: Фондация „За нашите Деца“ предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Коректни трудовоправни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Гъвкаво работно време; Възможност за работа в режим “Home office” Програма „Грижа за хората“, осигуряваща пакет допълнителни социални придобивки.   Етапи за провеждане на интервюто: Преглед на автобиография и мотивационно писмо. Оценка на притежаваните компетенции и мотивацията за работа и развитие в организацията. Оценка на езиковите умения. Представяне на концепция за развитие на комплекса и социалните услуги на фондацията в гр. Пловдив / само за допуснатите до финалния етап кандидати/. Успешният кандидат ще получи предложение за работа и ще започне работа във Фондация „ За нашите деца“.     Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю. Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на…

Read More

Експерт програми и проекти, гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт програми и проекти за гр. Пловдив Фондация „За Нашите Деца”е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.   Нашата Мисия   Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.   Нашата Визия   „Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“   За да обезпечим развитието на проектната дейност, социалните и интегрирани услуги на Фондацията в гр. Пловдив, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с делови качества, позитивизъм и мотивация за работа в неправителствения сектор, за да заеме позицията     Експерт програми и проекти, за гр. Пловдив   по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси     Роля и отговорности: Експертът ще работи под ръководството на Директор на Комплекс за ранно детско развитие в гр. Пловдив Координира изпълнението на проектните дейности, събития и отчетност Съдейства за поддържането, съхранението и управлението на информацията по проекта Съдейства за осигуряване на прозрачност при изпълнението на дейностите, тяхното развитие и постигане на заложените резултати Участва в работни срещи с проектния екип. Изготвя аналитични и отчетни документи за дейностите по проекта. Изгражда партньорски мрежи и координира отношенията с външни партньори и участници по проекта. Подкрепя и участва в развиването на обучителните дейности по проекта. Извършва логистика за пътувания, срещи, обучения и събития по проекта. Отговаря за извършване на услуги от външни доставчици. Представлява фондацията на различни събития, според плана за участие в тях и според целите на проекта. Осъществява ежедневен мониторинг по напредъка, ръководство, планиране и изпълнение на дейностите по проекта – комуникация с партньорите по проекта, заинтересованите страни, експертите, подизпълнителите по въпросите, свързани с дейностите (т.е. изготвяне на писмени покани, дневен ред на заседанията и др.); Координация на логистичните и административните договорености за заседанията, учебните занятия, семинарите, учебните посещения и други дейности по проекта в гр. Пловдив; Следи бюджета и административно управление на проекта; Изготвя описателни и финансови доклади; Изготвя и актуализира работни планове и проекти за разпределение на ресурсите; Установява и поддържа връзка с партньорите по проекта; Управление на координацията и проследяването на работата на външни доставчици на услуги, на които е възложено с договори да извършват определени дейности по проекта; Изпълнение на всякакви други задължения в интерес на проекта Изисквания: Минимален професионален опит: 2 години във връзка с изпълнение на проектна дейност. Образование: Висше образование бакалавър/магистър – специалности от областите на висше образование – Педагогически науки/Социални, Стопански и правни науки. Опит в координирането на проектни дейности. С предимство ще се разглеждат кандидати, които са работили в сферата на Социалните услуги и/или са с познания по координирането и отчитане на проекти с усложнена отчетност, за предпочитане по ОПРЧР в социалната сфера. Професионален опит в изготвянето на доклади за проследяване/оценка, финансови и описателни доклади за проекти и други удостоверителни документи; Професионален опит в установяването на връзки с международни заинтересовани страни и приобщаваща комуникация; Отлично писмено и устно владеене на английски език; Професионален опит в международна и мултикултурна среда Предимства за заемане на длъжността: Професионален опит в изготвянето на доклади за проследяване/оценка, финансови и описателни доклади за проекти и други удостоверителни документи; Професионален опит в установяването на връзки с международни заинтересовани страни и приобщаваща комуникация; Отлично писмено и устно владеене на английски език; Професионален опит в международна и мултикултурна среда. Ключови компетенции: Умения за координиране на хора и дейности; Умения за междуличностно общуване и умения за договаряне, способност да развива и управлява ефективна работа в мрежа; Способност да работи ефективно със служители от всички нива на организацията; Отлични комуникативни и презентационни умения; Умение за спазване на крайни срокове и работа в динамична среда; Отличен писмен и говорим английски език; Отлична компютърна и техническа грамотност Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика: Способност за работа под напрежение Умения за приоритизиране на задачите Комуникативност и конструктивен стил на поведение Самостоятелност и организираност Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа Възможности, които предлага организацията: Работа в организация отдадена на каузата: Фондация „За нашите Деца“ предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Коректни трудовоправни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Гъвкаво работно време; Възможност за работа в режим “Home office” Програма „Грижа за хората“, осигуряваща пакет допълнителни социални придобивки.     Ако бъдат одобрени по документи и допуснати до следващия етап от интервюто, кандидатите ще бъдат оценени в рамките на събеседване въз основа на следните критерии: 1. Познаване на съответните политики и законодателство в областта на социалните услуги и защита правата на децата, както и европейските политики и програми в тази област; 2. Опит в управлението на проекти, включително капацитет за управление и координация на няколко процеса едновременно; 3. Отлични умения за планиране и решаване на проблеми и способност за определяне на приоритети и постигане на резултати при работа под стрес; 4. Внимание към детайлите, способност за запазване на поверителност, честност и дискретност; 5. Способност за ефективна работа в мултидисциплинарен екип и в мултикултурна и многоезична среда; 6. Умения за използване на електронно офис оборудване и приложения (програми за текстообработка, електронни таблици, инструменти за презентации, електронни комуникации, интернет и т.н.); 7. Познаване на мисията и организацията на Фондация „За нашите деца“. 8. Способността на кандидата за писмена комуникация на английски език и притежаваните знания, умения и компетентности, свързани с работното място, ще бъдат оценени и посредством писмен тест.     Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю. Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на…

Read More

Eксперт „Развитие на партньорства“

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт „Развитие на партньорства“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.   Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“  дава подслон и временна грижа за деца без родители.   Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.   И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Експерт „Развитие на партньорства“     Какъв е нашият идеален експерт „Развите на партньорства“?   Много добре организиран и комуникативен.   Желае да бъде част от организация с КАУЗА.     Роля и отговорности: Привлича нови дарители чрез настоящите механизми за набиране на средства и подкрепа, както и въвежда използването на иновативни подходи;   Развива партньорствата с настоящите дарители и отговаря пряко за някои от тях. За всяко партньорство, което отговаря, следва или изготвя план за развитие, ангажиране и обгрижване;   Води преговори и постига съгласие по въпросите, свързани с набирането на средства с настоящи и потенциални дарители и поддръжници на организацията, както и всички останали външни публики, които са заинтересовани от дарителството за социални каузи;   Осигурява поддържането на прозрачна, коректна и отговорна комуникация с всички дарители. Успешно поддържа ефективните и делови партньорски отношения с ключовите корпоративни и индивидуални дарители на организацията като гарантира задържане на доверието и надграждане ангажираността на тази дарителска общност към каузите на организацията;   Участва активно в организирането и провеждането на фъндрейзинг събития и кампании;   Участва активно в управлението и развитието на системите за онлайн дарителство;   Гарантира, че всички дейности по фондонабиране отговарят на законовите изисквания и изискванията на организацията.     Изисквания: Образование – Висше – Икономика/Маркетинг/Бизнес администрация или друго с длъжността   Професионален търговски опит и такъв в сферата на набирането на средства и воденето на преговори   Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения). Отлични писмен и говорим български и английски език;   Познания на бизнес средата в България;   Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.   Опит с визуални програми – предимство     Личностни качества: Отлични комуникационни и презентаторски умения; Креативност, инициативност и желание за развитие; Умения за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда и под напрежение; Проактивност и ориентация към постигане на крайни резултати Толерантност по отношение на различията Позитивно настроен спрямо уязвими деца     Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…   Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org.   Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас  на hr@detebg.org .   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Социален асистент

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален асистент   Фондация „За Нашите Деца” вече 27години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.     За Центъра за настаняване от семеен тип „Детска къща“ в гр. София търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията Социален асистент!     Роля и отговорности: Насърчава развитието на децата и емоционалното им благополучие; Спазва часовете за хранене, менюто по график, грамажите; Поддържа домакинството в къщата; Работи в екип с останалите хора в живота на децата; Познава и прилага стандартите на услугата Детска къща; Участва ангажирано в различни обсъждания на случаи и обучения на екипа. Участва в обучения; Отговаря за социализиращите дейности на децата подходящи за съответната възраст и индивидуални особености Подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения. Подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености Отговаря за опазване на здравето и живота на децата настанени в Детската къща Активно организира, участва и отговаря за организирането и подготовката на лични и детски празници, концерти и други мероприятия Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 7 години. Осигурява физическа грижа за децата в къщата. Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди   Изисквания: Образование – средно; Опит в отглеждането и грижата за деца; Предимство е опит в директна работа с деца в риск и техните семейства; Да не са осъждани или следствени; Да не са лишавани/ограничавани от родителски права; Добро психическо здраве; Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства; Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата; Готовност за работа в екип, обучение и развитие. Да проявява отговорност, самоконтрол, коректност и такт, както и търпение и любов при работа с децата.   Личностни качества и умения: Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа; Позитивно настроен спрямо уязвими деца; Способност за работа под напрежение; Отговорен и  гъвкав. Организацията предлага : Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Много добри условия на труд; Работа на смени при сумирано изчисляване на работното време   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл: hr@detebg.org .   Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на имейл: hr@detebg.org.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Eксперт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.   Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“  дава подслон и временна грижа за деца без родители.   Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.   И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“     Какъв е нашият идеален експерт „Кампании и корпоративни комуникации“?   Много добре организиран и комуникативен.   Притежава отлични умения за работа в екип и е в крак с разработването на дигитални кампании, с цел набиране на дарителски средства.   Желае да бъде част от организация с КАУЗА.     Роля и отговорности:     Създава и организира различни кампании за набиране на средства и привличане на обществена подкрепа за каузите на фондацията;   Разработва иновативни дигитални кампании с цел популяризиране на дейността на фондацията и стимулиране на дарителството, използвайки story telling, онлайн игри и др.;   Дефинира таргет аудиториите на кампаниите и изготвя комуникационна стратегия за изпълнението им в тясно сътрудничество с екип Комуникации;   Умело комуникира основните послания на фондацията;   Създава брийфове и задания към подизпълнители, които ще бъдат въвлечени в реализирането на кампаниите;   Създава и редактира текстове, презентации и отчети, насочени към целевите аудитории на фондация „За Нашите Деца“;   Измерва и анализира резултатите от проведените кампаниите по комуникационни и финансови показатели и планира стъпки за повишаване ефективността им;   Консултира и подкрепя членовете на екипа при изпълнението на кампании, включително изготвя планове и следи за прилагането им;   Следи за добри практики на национално и международно ниво при проектиране на нови кампании и подготвя мониторинг на регулярна база;   Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипа и организацията, с цел информацията в Организацията да протича безпроблемно, навременно и в пълен обем.     Изисквания:     Образование – Висше образование   Професионален опит в сферата на:   – директния и дигиталния маркетинг; – организиране и планирането на кампании; – управление и развитие на социални мрежи; – водене на преговори;   Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).   Отлични писмен и говорим български и английски език;   Познания на бизнес средата в България;   Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.   Опит с визуални програми – предимство   Търговски опит –предимство     Личностни качества:   Отлични комуникационни и презентаторски умения;   Креативност, инициативност и желание за развитие;   Способност за работа под напрежение   Отговорен, самостоятелен, гъвкав, проактивен   Толерантност по отношение на различията   Позитивно настроен спрямо уязвими деца     Организацията предлага:   Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас  на hr@detebg.org .     Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Експерт „Връзки с обществеността“

By | Свободни Позиции | No Comments

Eксперт „Връзки с обществеността“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда.   Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.   Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск. В нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ осигуряваме временна грижа за деца без родители.     За да обезпечим развитието на фондацията и представянето на нашите цели, мисия и постижения, планираме да назначим доказан професионалист на позиция:   Експерт „Връзки с обществеността“   Има интерес към социалната тема, правата на децата и работата за кауза;   ПИСАНЕТО е сред най-развитите му дарби, умее да казва много…с малко, но емоционални и вдъхновяващи думи;   Има интерес към социалните медии и тяхното развитие и иска да се впусне в дебрите на маркетинга за промотиране на КАУЗА;   Общителен е и умее да организира;   Завършил/а е „Журналистика“, „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ или други сходни.     Роля и отговорности:   Развива и налага бранда на организацията; Популяризира дейността на фондацията, поддържа и развива  нейните он-лайн канали, включително в социалните мрежи; Подготвя информация и материали за работата на организацията и нейните каузи и ги прави достъпни за ключовите аудитории през различните комуникационни канали, включително международните мрежи, чийто член е организацията; Актуализира, развива и популяризира институционалната страница на фондацията, като гарантира най-висока степен на съответствие с международните стандарти и тенденции в бранша; Следи общия контекст, в който работи фондацията и информира екипа за новини от интерес на организацията; Следи и привежда до знанието на мениджмънта инициативи, програми или мерки за публичност на държавни институции, Европейската комисия или други национални структури в областта на детското благосъстояние; Организира, консултира и подкрепя членовете от екипа на фондацията за повишаване на презентационните им умения; Поддържа и развива активни отношения и партньорства с журналисти, медии, ПР и рекламни агенции, включително чуждестранни; Осигурява протоколната дейност на фондацията.     Професионални компетенции:   Образование в сферата на: Връзки с обществеността, Журналистика, Масови комуникации, Маркетинг и реклама, или други сходни; Минимум 2 години опит на подобна позиция; Опит в работата с WordPress, InDesign, Photoshop; Работа с различни социални мрежи (Facebook, LinkedIn, Instagram и др); Отлична езикова грамотност и способност за създаване на въздействащи текстове на български и на английски език (content writing); Публикации и материали в сферата на социалната проблематика и корпоративната социална отговорност ще носят предимство; Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения); Шофьорската книжка ще се счита за предимство.   Личностни качества и умения:   Отлични комуникационни и презентационни умения; Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти; Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда; Организираност, лоялност и коректност;   Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на hr@detebg.org .   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Стажант Организационно развитие

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант Организационно развитие   Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.   Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти?   Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства?   Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация?   За теб развитието и ученето през практиката е вaжно?   Ако отговорът на тези въпроси е „да“, тогава ти си човека, когото търсим за позицията:   Стажант в екип „Организационно развитие“   Предлагаме ти възможност да участваш в стратегическото и оперативно развитие на фондацията. Това включва и запознаване с работата на всички отдели и предизвикателствата, пред които те се изправят. Освен това стажът ще бъде ориентиран и към работа със съмишленици на фондацията, включително представители на дипломатическия сектор, институции и други обществени лидери.   В рамките на този стаж ще имаш възможността:    с подкрепата на своя ръководител да се включиш в организирането на едни от най-вълнуващите събития със стратегически партньори на фондацията; да се включиш в проучване на основните заинтересовани страни, които имат принос за развитието на фондацията и услугите, които предоставяме; да допринесеш за развитието на отношенията със стратегически важните за развитието на фондацията партньори; да приложиш знанията, които имаш до момента; да развиеш професионалните си и лични качества; да работиш сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит.     Какво очакваме от кандидата:   да владее английски език на отлично ниво; да умее да обработвате бързо нова информация; да умее да съставя структурирани и ясни текстове; да се чувства комфортно с употреба на продуктите на MS Office; да умее да работи самостоятелно и в екип; да проявява отговорност към поставените задачи; да има силна мотивация за развитие и проактивност; да има висока езикова култура,     Ако стажът ти се струва интересен, може да кандидатстваш като изпратиш CV на имейл: hr@detebg.org   Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в офиса находящ се в кв. Сердика, ул. Гюешево № 21.   Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж.   Ако не успееш да откриеш отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържеш с Мая Данова, Експерт „Човешки ресурси“ – телефон 0889 508 587.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на…

Read More

Експерт Комуникации и социални мрежи

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт Комуникации и социални мрежи   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.   Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър. И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция експерт „Комуникации и социални мрежи“.    Какъв е нашият идеален експерт „Комуникации и социални мрежи“?   Има интерес към социалните медии и тяхното развитие. Умее да казва много…с много малко, но емоционални и вдъхновяващи думи.   Иска да се впусне в дебрите на маркетинга за промотиране на КАУЗА     Експерт Комуникации и социални мрежи   Роля и отговорности:   Създава и прилага ефективни комуникационни стратегии, насочени към разнообразни аудитории – медии и широка общественост, институции и бизнес сектор, други неправителствени организации, вътрешни комуникации; Създава и изпълнява годишна комуникационна онлайн стратегия, целяща достигането до нови аудитории, съобразно целевите групи на фондацията; Участва в планирането и реализирането на публични събития и кампании; Изгражда, оптимизира и популяризира институционалната страница на фондацията и профилите й в социалните мрежи; Реализира он-лайн и медийни кампании за фондонабиране и промотиране на КСО-дейността на фондацията; Изготвя мониторинг и анализ на медийната, политическата и обществената среда; Съдейства за изработването и разпространението на информационни и промотиращи материали на фондацията (видео продукти, печатни материали).   Изисквания:   Образование в сферата на масовите комуникации: „Журналистика“, „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“  или други сходни; Поне 2 години опит на подобна позиция; Опит в работата с WordPress, Indesign, РhotoShop. Работа с различни социални мрежи (Facebook, LinkedIn, Instagram и др.); Отлична езикова грамотност и способност за изписване на въздействащи текстове на български и на английски език (content writing); Публикации и материали в сферата на социалната проблематика ще се ползват с предимство; Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения); Шофьорската книжка ще се счита за предимство.   Личностни качества и умения:   Отлични комуникационни умения; Проактивна и адаптивна личност; Високи етични принципи и разбиране за отговорностите при работа с деца и семейства в риск; Способност за бързо взимане на ефективни решения; Желание за учене и развиване на нови умения, включително в областта на иновативните технологии и комуникационни тактики.   Организацията предлага:   Работа във високо-мотивиран и професионален екип, отдаден на кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 29 Юни 2019 г. на имейл: hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на имейл: hr@detebg.org.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Стажант Корпоративна социална отговорност

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант Корпоративна социална отговорност   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!   Като част от нашия екип, твоите задачи и отговорности ще включват: – Дизайн на грамоти, картички и други материали. Опит с Illustrator и/или друга програма за обработване на текст и изображения – задължителен. – Изготвяне и редактиране на текстове на български и английски език. Превод. – Актуализиране на Salesforce базата. Проучване на нови фирми, които да добавим към нея. – Сканиране и разпределяне за изпращане на свидетелства за дарение и друга кореспонденция с дарители. – Мониторинг на сайтовете на компаниите-дарители на фондация „За Нашите Деца“ с цел събиране на информация за техни празници, събития, награди и др. поводи. – Проучване на инициативи и кампании на други НПО в България и в чужбина. – Подкрепа при други технически задачи: рамкиране, изработване и закупуване на подаръци; опис и остойностяване на материални дарения и др.   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: – Си студент в специалност „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и други сходни. – Имаш висока писмена култура на български и английски език. – Желаеш да подкрепиш важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения. – Искаш да опознаеш културата в една от най-големите неправителствени организации в България.   Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Вероника Игнатова, Експерт „Човешки ресурси“ на тел. 0889 508 587.   Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More