Цели:

Подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

 

Дейности:

  • Изследване на възможностите за професионално развитие и условията на работа на професионалистите в здравеопазването, образованието и социалните дейности в сферата на ранното детско развитие;
  • Кампания за повишаване на обществената чувствителност по отношение важността на качествените грижи и обучение в периода на ранното детско развитие.
  • Застъпническа дейност за промяна на политиките, засягащи работата на професионалистите в периода на ранното детско развитие.

 

Очаквани резултати:

  • Повишено обществено разбиране за значимостта на ранното детско развитие и ролята на компетентностите и знанията на професионалистите, работещи с деца и техните семейства.
  • Стимулиране на обществения диалог за усъвършенстване на политиките за децата в страната, в частта им, която касае развитието на работната сила.

 

Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ ЕИП).

Къде се изпълнява: България

Срок: 16.09.2019-15.03.2021