Category

Завършени Проекти

Семейни проекти в София, Пловдив и Велинград

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1993-2006 Описание: Целта на четирите семейни проекта, развивани в този период в София, Пловдив и Велинград е намаляването на броя на децата, постъпващи в специализирани институции. Основната цел е да се подпомогне отглеждането на детето в сигурна семейна среда. Уникално за проектите е изследването, което е направено при старта им – изследователи на организацията търсят отговори на въпроса: „Защо децата от попадат в социални домове”. За първи път се въвежда подхода мултидисциплинарни екипи да подкрепят децата и семействата преди и по време на кризата в семейството. Проектите обхващат близо 900…

Read More

Програма „Приемна грижа“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1993-2002 Описание: Програмата “Приемна грижа” е реализирана в партньорство с фондация “Сирак”. Основните цели са осигуряването на възможност за преминаването на децата от институционална към семейна грижа, както и утвърждаването на приемната грижа като основна алтернатива на съществуващата система за институционална грижа и застъпничество за позитивни промени в българското законодателство, касаещо закрилата на децата. По време на изпълнението на програмата са обхванати 41 деца и техните…

Read More

Проекти в специализираните институции в София, Пловдив и Велинград

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1994-2005 Описание: Проектите са насочени към възможностите за социална интеграция на децата, отглеждани в специализираните институции за деца в София, Пловдив и Велинград и предоставят набор услуги, които включват подобряване на условията на живот, образованието и индивидуалното развитие на децата чрез квалифицирана социална помощ, образователни курсове извън дома, професионална ориентация, празнуване на рождени дни и интеграционни дейности. При работата с персонала, екипите на организацията застъпват като основен приоритет мотивирането и обучението на персонала за подобряване грижите за…

Read More

Проект „Деца и семейства“ – гр. Пловдив и гр. Хасково

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1997-2002 Описание: Проектът „Деца и семейства“ се реализира в общините Пловдив и Хасково в партньорство с националните и местни власти. Проектът демонстрира за първи път в България ефективното функциониране на набор от алтернативни на институционалната грижа услуги в общността, които целят предотвратяване разпадането на семействата и изоставянето на децата в социални домове (превенция); реинтегриране на децата от социалните домове в биологичните им семейства (реинтеграция ); и настаняване в приемни семейства (приемна грижа ). Благодарение на проекта, 200 деца не попадат в специализирани институции, а 8 деца намират приемни родители. Проектът за първи път въвежда приемната грижа, както и услугите по връщането на деца от домовете и превенцията на изоставянето. За първи път също така е създадена и структурата „Отдел за детето и семейството“. Моделът на отделите беше приложен на национално ниво и стана основа за сегашните отдели за закрила на детето. Фондация „За Нашите Деца“ се гордее с усилията, които е инвестирала в създаването на националната политика и системата за закрила на детето у…

Read More

Местен здравен център „Ракитово“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1998-2005 Описание: Стартирането на проекта „Местен здравен център – Ракитово” започва с финансовата подкрепа на Европейския съюз за период от две години (1998-2000 г.). По него медицински специалисти и професионалисти от здравната система предоставят здравно обслужване в Здравния център, в ромското училище и по домовете на пациенти в ромската махала в Ракитово. Специалистите инициират и кампании за повишаване на здравната култура. Голяма е битката, която водят специалистите на фондацията, за да привлекат професионалисти, които да обслужват ромското население. През времетраенето на проекта в Здравния център са проведени 16 370 прегледа, манипулации и консултации, които включват 892 жени и момичета, които са прегледани и обслужени от гинеколог, както и зъболекарски прегледи и обслужване на 1362 лица. След приключване на проекта по заявка на община Ракитово цялото оборудване беше дарено и общината пое управлението на центъра, като част от политиката ни за развиване на устойчивост на проектните…

Read More

Проект „Детска къща“ – 1

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2001-2005 Описание: „Детска къща“ е първата в страната резидентна алтернатива на живота в специализираните институции. С дарения на британски граждани е закупен имот в кв. Коматево в Пловдив, който след осъществени ремонтни дейности става социална услуга за деца в риск. В къщата социалните служби настаняват деца от 3 до 12 години, като настаняването е временно, докато се намери трайно решение за детето. Услугата предоставя място за живот, оборудвано като семейно пространство, с отделни помещения за хранене, къпане, спане и прекарване на свободното време. Персоналът работи в посока развиването на самостоятелността на децата, които имат възможност да участват в приготвянето на храната, в прането на дрехите и във всички дейности, характерни за семейството. В момента къщата се управлява от община Пловдив като част от политиката на фондация „За Нашите Деца” да овластява общностите да управляват сами услугите, които са развити в подкрепа на техните деца и семейства.  Фондация „За Нашите Деца” се гордее с факта, че от стартирането на работата на къщата до момента няма нито едно дете, което да е продължило живота си в социален дом, след престоя си в…

Read More

Проект „Приобщаващо образование“ във Велинград и Ракитово

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2001-2005 Описание: Основната цел на проекта е да се подобри достъпа до приобщаващо качествено предучилищно и основно образование за деца от ромски произход във Велинград и Ракитово. Благодарение на проекта е създадена ефективна система за подкрепа на децата от ромски произход в детските градини и училищата на района на градовете. Екипът на проекта работи и за промяна на нагласите по отношение на правата на децата от ромски произход, както и за прилагането и подобряване на съществуващата политика и законодателство, свързани с интеграцията и приобщаващото образование. По време на проекта е създадена и развита методология и практическо ръководство за интеграция на деца от ромски произход. Резултатите от проекта са впечатляващи – повече от 100 ромски деца влязоха за първи път в класните стаи. В края на проекта е отчетено, че преподавателите, включени в пилотните училища и детски градини са придобили повече познания и умения при работата с деца от ромски…

Read More

Проект „Равен достъп до образование – Хасково“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2005-2007 Описание: Проектът се осъществява в партньорство с община Хасково, МТСП, МОН, ДАЗД, местното сдружение на родителите на деца с увреждания, СОУ “Св. Паисий Хилендарски” в Хасково и две детски градини (№9 и №22). Създаден е национален модел за това децата със специални образователни потребности да имат ефективен достъп до детските градини и училищата. Това е част от нашата визия, че интегрирането на децата с увреждания трябва да започне от детската градина и да продължи и в училище, а не интеграцията да е само в училище. По време на проекта  е осигурен достъп за деца с увреждания до детска градина и училище в Хасково като е изградена подкрепяща и достъпна среда за децата и са извършени кампании и обучения за промяна на нагласите на местните хора и на учителите за мястото на децата с увреждания в обществото и техните права. В рамките на проекта 20 деца с различни увреждания се обучават интегрирано в общообразователното училище и детски градини, а повече от 60 деца в областта влизат за първи път в класните…

Read More

Център за консултиране на деца и семейства на територията на райони Възраждане, Красна поляна и Илинден – Столична община

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2005-2007 Описание: Проектът, финансиран съвместно от финансира от програма ФАР “Развитие на гражданското общество” и ВсякоДете, обхваща 140 деца от детския дом „П.Р. Славейков“, за които са организирани лични празници, екскурзии, консултации, спортни занимания и др. Подкрепят се и бебета, за които е съществувал реален риск да бъдат изоставени в социални домове. Екип от трима обучени социални работници помага на деца от столичните райони Красна поляна и Възраждане като предоставя както социални помощи, така и оценки за възможностите за връщането на 30 деца в техните семейства. С този проект фондация „За Нашите Деца” демонстрира работещ модел на партньорство и диалог между всички заинтересовани страни при доставката на социални услуги за деца и семейства в рисково…

Read More

Комплекс за деца и семейства в гр. Пловдив

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 2005-2006 Описание: Комплексът за деца и семейства в гр. Пловдив е създаден след спечелването през 2005 г. на обявения от Световна банка (чрез МТСП и проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България“) търг за предоставяне на социални услуги за първата година от дейността на комплекса. По време на изпълнението на проекта, социални работници и професионалисти предоставят различни форми на подкрепа за децата и техните семейства посредством създадените социални услуги Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“ и Център за работа с деца на улицата. Част от дейностите са: информиране и консултиране на деца, млади хора и родители; курсове за практически родителски умения; посредничество и застъпничество; обучение и консултиране на приемни родители и осиновители; индивидуална и групова директна работа с деца; подслон и интензивна подкрепа за млади самотни бременни жени и родилки. В комплекса работят професионалисти в сферата на детското и семейното развитие: социални работници, психолози, рехабилитатори, възпитатели, социални асистенти, семеен терапевт, детски психиатър, детски психолог, юрист по семейно право, лекар и…

Read More