Category

Свободни Позиции

Специалист Здравни грижи

By | Свободни Позиции | No Comments

Специалист „Здравни грижи“     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Предстои да разкрием Комплекс за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работи комплекса.     Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Специалист „Здравни грижи“   Роля и отговорности:   Извършва развитийни дейности с деца имащи трудности в развитието. Участва в екипите, които изготвят индивидуални програми за всяко дете със специални образователни потребности. Участва в адаптирането на учебните материали според индивидуалните потребности на децата Подпомага деца индивидуални или групови занимания. Организира и води занимателни игри и разтоварващи дейности  за  децата. Използва различни технически решения и помощници в своята работа, за да подкрепи максимално обучението на децата със специални образователни потребности. Работи с родителите на децата, за доразвиване на техния родителския капацитет. Работи с мултидисциплинарен екип съставен от различни специалисти (психолози, логопеди и други) според спецификата на случая и нуждите на децата. Развива и предлага иновативни методи за обучението на децата и родителите, с които работи.     Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:     Професионални компетенции:     Образование – Висше образование – Медицина (работата с деца / ОДЗ, ЦДГ, училища, ще се счита за предимство) Опит в работата с деца и семейства; Познаване на системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;   Специални умения и знания:   Отлични комуникативни умения; Умения за работа в екип; Аналитични умения; Добра компютърна грамотност. Личностни качества Проактивност; Гъвкавост; Лоялност; Нагласа са учене и развитие.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Логопед

By | Свободни Позиции | No Comments

Логопед     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Предстои да разкрием Комплекс за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работи комплекса.     Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:   „Логопед“   Роля и отговорности: Извършва логопедична оценка и терапия за деца с проблеми в говорното развитие, за които е идентифицирана такава потребност. Участва в разкриването и развитието на програми предоставени от ДЦДМУ / ЦОП „Щастливо детство“ Предоставя консултации за родители. Съставя план за индивидуална работа с деца в ранна възраст. При необходимост предоставя договорените услуги мобилно в болнична или семейна среда. Извършва логопедични консултации на бебета и деца в ранна възраст. Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники. Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата. Планира дейности и работи за компенсиране на дефицитите по индивидуална програма. Насърчава и развива семейно-ориентираната грижа към децата в болнични заведения. Взема самостоятелни решения по отношение на организацията на работата и начина на изпълнение на поставените задачи. Работи съвместно с мултидисциплинарен екип и участва в общи екипни срещи при планиране и извършване на подкрепата към детето. Провеждане на публични събития за информиране и ангажиране на заинтересованите страни и създаване на система за взаимодействие и координация.     Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:   Професионални компетенции:   Образование – Висше образование – „Логопедия“, „Психология“, „Социална работа“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ или друга социална наука. Опит в работата с деца и семейства; Умения за екипна работа; Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe; Опит в прилагането на проекти в социалната сфера, ще се счита за предимство; Личностни качества и умения:   Умения за ефективна устна и писмена комуникация; Умения за подкрепа и овластяване на клиентите; Умения за работа в екип; Умение за работа с уязвими групи; Добра компютърна грамотност; Проактивност. Организацията предлага:   Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ ; Пакет възнаграждение и социални придобивки; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Отлични условия на труд; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Интересна и предизвикателна работа.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Социален асистент

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален асистент   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Предстои да разкрием Комплекс за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работи комплекса.   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:   Социален асистент   Роля и отговорности:   Да полага грижи за бенефициентите на услугите в Дневен Център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“. Да подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения. Да не упражнява физически и психически методи на принуда за възпитанието на децата; Да не оставя децата без наблюдение, при никакви обстоятелства; Да проявява уважение към личната история и етническата и културна идентичност на децата. Да подпомага детето за вписването му в социалната среда. Да предоставя правото на децата за избор и за вземане на решения съобразно възможностите и възрастта им. Да подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености. Да запознава всяко дете с личната му история, етническа и културна идентичност. Да следи, записва и съхранява всички постижения и подробности от ежедневието на децата. Отговаря за опазване на здравето и живота на децата настанени в Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ Активно насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културно развитие на з Спазва етичния кодекс за работа с деца, който е неразделна част от длъжностната характеристика.   Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:   Образование, умения и опит:   Минимален образователен ценз– средно образование; Служителят не трябва да е лишаван / ограничаван от родителски права; Да не страда от заболявания, опасни за здравето и живота на децата; Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства; Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етноса на децата; Готовност за работа в екип, обучение и развитие; Опит в отглеждането и грижата за деца със специални нужди, както и желание за развитие на допълнителни умения за работа с деца и умения за екипна работа; Да проявяват отговорност, самоконтрол, коректност и такт; Да проявява търпение и обич при работа с децата. Опит в системите на здравеопазванетото или образованието ще се считат за предимство.   Лични качества:   Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа; Позитивно настроен спрямо уязвими деца Способност за работа под напрежение Толерантност по отношение на различията Отговорен Гъвкав Проактивен   Организацията предлага:   Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ ; Пакет възнаграждение и социални придобивки; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Отлични условия на труд; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Интересна и предизвикателна работа.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Оперативен мениджър

By | Свободни Позиции | No Comments

Оперативен мениджър   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.     Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     „Оперативен мениджър“   Основни задължения:     Отговаря за прилагането на  цялостните административни системи в органзиацията  и администрира работата в централния офис. Развива и прилага действащите административни политики, процедури и системи с цел гладко протичане дейността на всички функционални звена в органзиацията. Участва активно в разработването на нови и актуализацията на съществуващи административни политики, процедури и системи като дава предложения за тяхното усъвършенстване. Управлява административното обслужване на централния офис. Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност, с цел нормално протичане на работния процес. За целта е определен като лице за контакт с фирмите доставчици на външни услуги. Поддържа информационна база с данни за регулярните доставчици на консумативи и услуги. Отговаря за доставките на стоки и услуги (офис оборудване,  канцеларски и  почистващи материали и др.) съобразно правилата на организацията. Организира и провежда процедури за избор на доставчик. Следи за промоциите на регулярните доставчици. Изготвя всички административни заповеди, свързани с избор на доставчици. Организира изпращането и приемането на кореспонденция от и към централен офис. Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води необходимите регистри. Координира с админ. м-р за поддържането, ползването и застраховането на всички МПС на организацията. Съхранява документацията свързана с тази дейност. Участва в организирането на събития с външни участници по предварително зададена  програма. Участва активно при организиране на срещи, семинари и конференции. Поддържа контакти от името на организацията с НОИ, НАП, Столична община, СГС, Служба по всписвания и други за издаване на всички необходими свидетелства и удостоверения за организацията. Отговаря за поддържането, съхраняването и архивирането на  документацията в централен офис електронно и на хартиен носител. Организира реда за съхранение и архивиране на документацията в другите офиси на организацията. Разработва, организира и провежда инструктажи, периодични медицински прегледи и други необходими мерки съгласно ЗБУТ. Носи отговарност за правилното съхраняване и правилната употреба на оборудването и  на обзавеждането в организацията. Провежда въвеждащо обучение на новоназначените служители за правилата на работа с тях. Управлява стажантската програма във административен отдел – заявки, подбор и управление. Отговаря за складовото стопантсво в органзиацията.     Изисквания и необходими компетенции:     Подходящо образование свързано с администрация, икономика или подобно; Минимум 2 г. опит на мениджърска сходна позиция; Практически опит в управление на администрация, хора и информация, складове, логистика; Опит във воденето на преговори с институции и други организации Много добри дигитални компетенции  и опит  в работа с различни програмни продукти – деловдство, складове. Английски език писмено и говоримо     Ние предлагаме:   Коректни трудовоправни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Гъвкаво работно време; Възможност за работа в режим “Home office” Трудов договор с „Фондация за нашите“     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Специалист сграден фонд и складово стопанство

By | Свободни Позиции | No Comments

Специалист сграден фонд и складово стопанство   Фондация „За Нашите Деца“ вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Специалист сграден фонд и складово стопанство     Роля и отговорности:   • Поддръжка на сградния фонд и имуществото на Фондацията. • Управление на складови наличности и материални дарения. • Извършва товаро-разтоварни дейности. • Организация на доставки и снабдяване с материали и консумативи. • Администриране на наличности и движение на активи.   Професионални компетенции:   • Добра компютърна грамотност (Excel, Word, Outlook) • Активен шофьор. • Добрата техническа грамотност и опит на подобна позиция ще се счита за предимство.   Личностни качества и умения:   • Проактивност и самоорганизация. • Умения за ефективна устна и писмена комуникация. • Умения за работа в екип.   Организацията предлага:     • Трудов договор с фондация „За Нашите Деца“. • Пакет възнаграждение и социални придобивки. • Възможност за професионално развитие и израстване. • Отлични условия на труд. • Принос към една благородна кауза. Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов на s.ivanov@detebg.org или на телефон 0889 508 587. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More