Единна методология за оценка на най-добрия интерес на децата по проект „Децата на фокус в реформата за съдебната система“.

By 24.01.2020Новини

Фондация „За Нашите Деца“ представя на Вашето внимание „Единна методология за оценка на най – добрия интерес на децата“. Методологията е насочена към съдии, адвокати и медиатори и представя способи за обследване и оценка на най-добрия интерес на децата при родителските конфликти. Част от разработката е и унифициран модел за интервюиране на деца, като част от процеса на решаване на родителските спорове.

 

Единна методология за оценка на най-добрия интерес на децата – Вижте като PDF.

 


ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕЦАТА Е ИЗГОТВЕНА ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0063-С01 „ДЕЦАТА НА ФОКУС В РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“.