Експерт програми и проекти за гр. Пловдив

Фондация „За Нашите Деца”е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.
 
Нашата Мисия
 
Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.
 
Нашата Визия
 
„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“
 
За да обезпечим развитието на проектната дейност, социалните и интегрирани услуги на Фондацията в гр. Пловдив, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с делови качества, позитивизъм и мотивация за работа в неправителствения сектор, за да заеме позицията
 
 

Експерт програми и проекти, за гр. Пловдив

 

по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

 
 
Роля и отговорности:

 • Експертът ще работи под ръководството на Директор на Комплекс за ранно детско развитие в гр. Пловдив
 • Координира изпълнението на проектните дейности, събития и отчетност
 • Съдейства за поддържането, съхранението и управлението на информацията по проекта
 • Съдейства за осигуряване на прозрачност при изпълнението на дейностите, тяхното развитие и постигане на заложените резултати
 • Участва в работни срещи с проектния екип.
 • Изготвя аналитични и отчетни документи за дейностите по проекта.
 • Изгражда партньорски мрежи и координира отношенията с външни партньори и участници по проекта.
 • Подкрепя и участва в развиването на обучителните дейности по проекта.
 • Извършва логистика за пътувания, срещи, обучения и събития по проекта.
 • Отговаря за извършване на услуги от външни доставчици.
 • Представлява фондацията на различни събития, според плана за участие в тях и според целите на проекта.
 • Осъществява ежедневен мониторинг по напредъка, ръководство, планиране и изпълнение на дейностите по проекта – комуникация с партньорите по проекта, заинтересованите страни, експертите, подизпълнителите по въпросите, свързани с дейностите (т.е. изготвяне на писмени покани, дневен ред на заседанията и др.);
 • Координация на логистичните и административните договорености за заседанията, учебните занятия, семинарите, учебните посещения и други дейности по проекта в гр. Пловдив;
 • Следи бюджета и административно управление на проекта;
 • Изготвя описателни и финансови доклади;
 • Изготвя и актуализира работни планове и проекти за разпределение на ресурсите;
 • Установява и поддържа връзка с партньорите по проекта;
 • Управление на координацията и проследяването на работата на външни доставчици на услуги, на които е възложено с договори да извършват определени дейности по проекта;
 • Изпълнение на всякакви други задължения в интерес на проекта

Изисквания:

 • Минимален професионален опит: 2 години във връзка с изпълнение на проектна дейност.
 • Образование: Висше образование бакалавър/магистър – специалности от областите на висше образование – Педагогически науки/Социални, Стопански и правни науки.
 • Опит в координирането на проектни дейности.
 • С предимство ще се разглеждат кандидати, които са работили в сферата на Социалните услуги и/или са с познания по координирането и отчитане на проекти с усложнена отчетност, за предпочитане по ОПРЧР в социалната сфера.
 • Професионален опит в изготвянето на доклади за проследяване/оценка, финансови и описателни доклади за проекти и други удостоверителни документи;
 • Професионален опит в установяването на връзки с международни заинтересовани страни и приобщаваща комуникация;
 • Отлично писмено и устно владеене на английски език;
 • Професионален опит в международна и мултикултурна среда

Предимства за заемане на длъжността:

 • Професионален опит в изготвянето на доклади за проследяване/оценка, финансови и описателни доклади за проекти и други удостоверителни документи;
 • Професионален опит в установяването на връзки с международни заинтересовани страни и приобщаваща комуникация;
 • Отлично писмено и устно владеене на английски език;
 • Професионален опит в международна и мултикултурна среда.

Ключови компетенции:

 • Умения за координиране на хора и дейности;
 • Умения за междуличностно общуване и умения за договаряне, способност да развива и управлява ефективна работа в мрежа;
 • Способност да работи ефективно със служители от всички нива на организацията;
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Умение за спазване на крайни срокове и работа в динамична среда;
 • Отличен писмен и говорим английски език;
 • Отлична компютърна и техническа грамотност

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика:

 • Способност за работа под напрежение
 • Умения за приоритизиране на задачите
 • Комуникативност и конструктивен стил на поведение
 • Самостоятелност и организираност
 • Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа

Възможности, които предлага организацията:

 • Работа в организация отдадена на каузата: Фондация „За нашите Деца“ предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.
 • Коректни трудовоправни взаимоотношения;
 • Дългосрочни и развиващи ангажименти;
 • Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
 • Гъвкаво работно време;
 • Възможност за работа в режим “Home office”
 • Програма „Грижа за хората“, осигуряваща пакет допълнителни социални придобивки.

 
 
Ако бъдат одобрени по документи и допуснати до следващия етап от интервюто, кандидатите ще бъдат оценени в рамките на събеседване въз основа на следните критерии:

1. Познаване на съответните политики и законодателство в областта на социалните услуги и защита правата на децата, както и европейските политики и програми в тази област;

2. Опит в управлението на проекти, включително капацитет за управление и координация на няколко процеса едновременно;

3. Отлични умения за планиране и решаване на проблеми и способност за определяне на
приоритети и постигане на резултати при работа под стрес;

4. Внимание към детайлите, способност за запазване на поверителност, честност и
дискретност;

5. Способност за ефективна работа в мултидисциплинарен екип и в мултикултурна и
многоезична среда;

6. Умения за използване на електронно офис оборудване и приложения (програми за
текстообработка, електронни таблици, инструменти за презентации, електронни
комуникации, интернет и т.н.);

7. Познаване на мисията и организацията на Фондация „За нашите деца“.

8. Способността на кандидата за писмена комуникация на английски език и притежаваните знания, умения и компетентности, свързани с работното място, ще бъдат оценени и посредством писмен тест.
 
 
Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо.

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.