Фондация „За Нашите Деца“ представи резултатите от анкетно проучване „Ресурси, възможности и предизвикателства пред развитието на интегрирани подкрепящи услуги в област Пловдив“

By 05.03.2020Новини

Фондация „За Нашите Деца“ представи резултатите от анкетно проучване, изследващо ресурсите, възможностите и предизвикателства пред развитието на интегрирани подкрепящи услуги на територията на осем пловдивски общини (Пловдив, Родопи, Марица, Садово, Перущица, Стамболийски, Куклен и Асеновград). Проучването беше реализирано, в рамките на проект „Инициатива за социално включване на нашите деца“, който цели подобряването на системата от социалните услуги за активно социално включване на деца в риск и техните семейства, чрез развиване на интегрирани и координирани междусекторни услуги на територията на 8 общини в област Пловдив, както и създаване на програма за координация и взаимодействие между доставчици на мултидисциплинарни услуги и държавни структури по места. В проучването бяха анкетирани общо 104 експерти и специалисти и експерти от социалния, образователния здравния и бизнес сектор от общините Пловдив, Родопи, Марица, Садово, Перущица, Стамболийски, Куклен и Асеновград.

 

От анализа на резултатите от анкетното проучване, специалистите на фондацията изведоха следните обобщени заключения, по отношение на наличните услуги в общините:
  • Съществува слаба интегрираност и координация между социалните, образователните и здравните услуги за деца от уязвими семейства и фрагментарност на услугите.
  • Има нагласа и готовност сред специалистите за предприемане на действия за подобряване на координацията между различните сектори и предоставяне на нови интегрирани услуги, като фондация „За Нашите Деца“ се припознава като партньор.
  • Като част от системата за комплексни услуги, най-важни координационни връзки и най-висок потенциал за партньорство се разпознават между детските градини, училищата, дирекциите Социално подпомагане, социалните услуги и здравните заведения. Липсата на финансов ресурс е основен фактор, който може да затрудни предприемането на координационни действия.
  • Човешкият капитал, опитът и квалификацията на специалистите, и средствата за информираност са наличен потенциал за създаването на услуги за социално включване и тяхното развитие се оценява с висока степен на важност.

Резултатите от проучването показват, че сред осемте пловдивски общини Асеновград е общината с най-добре развитата мрежа от социални, здравни и образователни услуги, които работят в координация и по този начин предоставят качествена и комплексна грижа за децата и техните семейства.

Данните от изследването сочат, че най-слабо са развити услугите за деца в риск в община Перушица. Освен наличните услуги на територията на осемте общини, предмет на проучването бе и изследването на възможностите за прилагане на интегрирания подход между доставчиците на услугите и местната власт. Данните от анализа обаче показват, че дори и при наличието на услуги от трите сфери, нивото на сътрудничество и координацията между услугите от здравния, образователния и социалния сектор е твърде ниско. От отговорите на анкетираните специалисти става ясно, че често сътрудничеството между услугите се осъществява спорадично и липсва изградена устойчива система за координация между услугите.

 

 

Повече за резултатите от анкетното проучване „Ресурси, възможности и предизвикателства пред развитието на интегрирани подкрепящи услуги в област Пловдив“ вижте в репортажа на Златка Димова, БНТ2 в предаването „Знание БГ“.