Фондация „За Нашите Деца“ започва работа по проект „България расте с децата си“

By 10.10.2019Новини

Фондация „За Нашите Деца“ започва работата по проект „България расте с децата си“. Той е насочен към подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната. Периодът на ранното детство оказва изключително сериозно влияние върху цялостното развитие на индивида и неговото здраве, образователни постижения, трудова реализация и граждански ценности и поведение.

 

Дейности по проекта

„България расте с децата си“ изследва една от основните сфери, в която има нужда от подобряване на политиките в публичната сфера – ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства.

 

За тази цел ще бъде проведено изследване, което ще проучи доколко специалистите в здравната, образователната и социалната системи имат необходимите знания, умения и компетентности да подкрепят ранното детско развитие в сигурна семейна среда.

 

Изследването ще подпомогне извеждането на препоръки за промени в обществените политики, които ще бъдат насочени към вземащите решения на политическо и институционално ниво чрез застъпнически действия. От него ще бъдат изведени и ключови тематични области, в които професионалистите се нуждаят от надграждащи обучения.

 

Очаквани резултати

Проектът ще допринесе за повишаване на общественото развиране за важността на ранното детско развитие и ролята на компетентностите и знанията на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства. Основните целеви групи на проекта ще са както самите професионалисти, така и децата в ранна възраст (от 0 до 7 години) и техните семейства Чрез проекта се цели подобряване на условията за предоставяне на качествени услуги за децата, което в дългосрочен план, предвид доказаните ползи за обществото от  инвестирането в ранното детство, ще въздейства върху здравните и образователните показатели на децата, ще понижи риска от поведенчески и емоционални проблеми, злоупотреба с вещества, престъпност и други предизвикателства, всяко от които носи сериозни обществени последствия и разходи.

 

Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

 

Допълнителна информация за проекта можете да откриете ТУК. 

 


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Галерия