Времетраене: 2005-2006

Описание: Комплексът за деца и семейства в гр. Пловдив е създаден след спечелването през 2005 г. на обявения от Световна банка (чрез МТСП и проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България“) търг за предоставяне на социални услуги за първата година от дейността на комплекса. По време на изпълнението на проекта, социални работници и професионалисти предоставят различни форми на подкрепа за децата и техните семейства посредством създадените социални услуги Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“ и Център за работа с деца на улицата. Част от дейностите са: информиране и консултиране на деца, млади хора и родители; курсове за практически родителски умения; посредничество и застъпничество; обучение и консултиране на приемни родители и осиновители; индивидуална и групова директна работа с деца; подслон и интензивна подкрепа за млади самотни бременни жени и родилки. В комплекса работят професионалисти в сферата на детското и семейното развитие: социални работници, психолози, рехабилитатори, възпитатели, социални асистенти, семеен терапевт, детски психиатър, детски психолог, юрист по семейно право, лекар и др.