Над 30 експерти обсъдиха препоръки към държавата за подобряване на качеството на образованието и грижата в ранната детска възраст

By 27.02.2020Новини

Препоръки за подобряване на качеството на образованието и грижата в ранната детска възраст, обсъдиха на организиран семинар от фондация „За Нашите Деца“ и Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ с над 30 експерти от държавни институции, академична общност, неправителствени и международни организации (УНИЦЕФ), Институт „Отворено общество“, Съюз на българските учители,представители от детски учебни заведения и родители. Препоръките бяха изведени от извършени от двете фондации анализ на българското законодателство в сферата на ранното детско развитие, оценка на действащото българско законодателство в тази област и от теренно изследване „Наличност и достъп до качествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца„. Анализите и проучванията са изцяло в контекста на Препоръката на Съвета на Европейския съюз за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст.

 

Целта на препоръките е да допринесат за реална промяна на политиките, насочени към децата в ранна детска възраст чрез повишаване на качеството на предлаганите услуги, разширяване на достъпа на всички деца и родители до тях, както и засилване на социалното приобщаване и зачитане на многообразието.

 

Г-жа Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“ акцентира върху факта,

че сред ръководителите на ниво община и детско заведение има добра основа за прилагане на Рамката за качествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст, защото те самите споделят заложените в нея ценности: осигуряване на достъп за всички деца, възможности за почасово ползване на детските ясли и градини, качество на предалганите услуги, развите на персонала и надграждащи обученияи др. Тя отбеляза неравномерното разпределение на детските заведения в градските и селските райони, липсата на предварителна и необходима подготовка на персонала в самостоятелните детски ясли за педагогическа работа с децата, както и малкият брой заведения, в които има планирани дейности за повишаване на родителския капацитет, необходимостта от споделяне на добрите практики, чрез които целенасочено и организирано да се подкрепят родителите.

 

Адв. Янита Тончева, ръководител на проекта, запозна присъстващите с изпълнените дейности и обобщи заключенията, до които екипът е стигнал.

Подчерта необходимостта за изработване на единна държавна политика в сферата на ранното детско развитие. Посочи наложителното кодифициране на нормативната уредба, което ще даде възможност за цялостна визия на правната рамка. Препоръча в спешен порядък тя да бъде модернизирана, изчистена от противоречиви разпоредби и опростена.

 

Адв. Катерина Бъчварова представи обобщение на изводите от изготвения анализ на действащото българско законодателство в сферата на  ранното детско развитие в контекста на Препоръката на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст. Тя синтезира препоръките за съответствие  на нормативната уредба и приложението й. Запозна присъстващите с предложените за  изменение нормативни актове.

 

Дискусията премина при засилен интерес и засегна всички области от Рамката за образование и грижи в ранна възраст. Основните акценти бяха свързани с насърчаване на партньорството с общините и родителите за гарантиране на по-добър достъп до услуги за образование и грижа, нуждата от адекватни обучителни програми за персонала, съобразени с неговите нужди и създаване на работна среда, която дава възможност на всички служители да разгърнат своя потенциал. Не на последно място се обърна внимание и на контролиращите и финансиращи органи, които следва да започнат да се възприемат като източник на подкрепа, а не само като санкциониращи.

 


Събитието е част от проект: „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Стойност: 88 129.27 лв.

БФП: 100 %

Съфинасиране чрез ЕСФ: 74 909.88 лв. Национално съфинансиране: 13 219.39 лв.