Цели

Основна цел на проекта е увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики и законодателство за ранно детско развитие.

За постигане на основната цел проектното предложение дефинира следните под цели:

 • Повишаване взаимодействието между администрацията и гражданското общество с цел синхронизиране на политиките и нормативната база в Р България с Препоръка на Съвета на ЕК за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст.
 • Открито и отговорно управление при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство за ранно детско развитие.
 • Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, подобряване на съществуващата нормативна рамка и дефиниране на между секторни политики
Дейности

За постигане на поставените цели са предвидени следните дейности:

 • анализ на действащата в България нормативна база в контекста на европейските регулации
 • формулиране на предложенията за изменение на нормативната уредба,
 • разработване на инструментариум за мониторинг на политики и законодателство за ранно детско развитие и осъществяване на граждански мониторинг чрез провеждане на изследване за практическото им приложение в детски заведения от различен тип
 • провеждане на семинар за разкриване на нови перспективи и надграждане квалификацията на служители на администрацията и целевите групи
 • провеждане на кръгла маса със заинтересовани страни (включително държавната администрация) за повишаване на обществената осведоменост относно направените изводи и получени резултати и отправяне на препоръки, входирани в деловодствата на съответните структури на държавната администрация.
Очаквани резултати
 • анализ, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики и законодателство в областта на ранното детско развитие,
 • оценка на съществуващото законодателство, формулиране на предложенията за изменение на нормативната уредба и отправяне на препоръки, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране на политики и законодателство,
 • инструментариум за граждански мониторинг върху действията, политиките и законодателството, провеждани от държавата в областта на ранното детско развитие и провеждане на изследване.
 • съвместни дейности между НПО, администрациите и СИП за реализация на публични политики и законодателство в областта на ранното детско развитие, законодателство и управление
 • Реализация на 1 кръгла маса за дискутиране на публични политики и законодателство в областта на ранното детско развитие.

 

Проектът се осъществява от фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ в партньорство с Фондация „За Нашите Деца“

Къде се изпълнява: София

Срок: юли 2019 – април 2020 г.

Финансираща страна: Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020