Приключиха информационните срещи, които Фондация „ За Нашите Деца“ организира на територията на осем пловдивски общини, за да представи три нови интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства.

By 28.11.2019Новини

При голям интерес преминаха информационните срещи за представяне на трите нови интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства. На срещите в общините Родопи, Марица, Стамболийски, Садово, Куклен, Асеновград, Пловдив и Перущица присъстваха над 100 участника представители на държавна и общинска администрация, директори на детски градини и училища в общините,  специалисти от сектор социални услуги и здравеопазване, както и предствители от бизнеса .

 

Програмите ще предоставят нови възможности  за децата в риск и техните семейства, ще бъде  създадена система за координация и партнъорство между  доставчиците на социални услуги и държавните структури, за да се предостави по-добра и комплексна подкрепа за децата с трудности в развитието или увреждания и техните семейства.

 

„Изготвяне на индивидуална оценка и насочване към социални и интегрирани услуги“ е една от новите програми, които фондация „За нашите деца“ стартира. В рамките на тази програма социални работници ще изготвят план за подкрепа и включване в различни интегрирани услуги, съобразно нуждите и потребностите на всяко нуждаещо се дете.

 

Програмата „Консултативната и терапевтична подкрепа“ е насочена към деца с трудности в развитието и увреждания във възрастта от 0 до 3 години, и ще осигури възможност за консултиране на родителите, рехабилитационни и терапевтични услуги, медицинско обследване и асистиране на нуждаещите се деца.

 

Програма „Подкрепа за развитие и социализация“ е насочена  към децата в риск, които често са изключени от достъпни за другите деца форми на социализация и цели да подпомогне тяхната социална интеграция. В рамките на програмата специалист „Ранно детско развитие“ ще подкрепи социално-емоционалното, когнитивното и комуникативното развитие на децата с увреждания, трудности в развитието или социално-поведиченски  и други проблеми.

Веселина Ботева директор „Социално Подпомагане“ гр. Пловдив; Мариана Тасева зам.изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“; Мариана Костадинова мениджър „ Социална работа“ от ЦОП „ За деца и родители“ гр. Пловдив

По време на срещите бяха  обсъдени много въпроси, сред които какви са  начините за подаване на заявка за ползване на новите програми, как ще бъдат въвлечени родителите в процеса по предоставяне на услугите, какво ще е  работното време на специалистите, които ще предоставят социалните услуги. Най-голям интерес за всички участници в осемте информационни срещи,  предизвика мобилността на новите социални услуги.

 

Представена беше и визията на фондация „За Нашите деца“ за разкриване на нов Комплекс за ранно детско развитие в гр. Пловдив.