Цели

Основна цел на проекта е увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики и законодателство за ранно детско развитие.

За постигане на основната цел проектното предложение дефинира следните под цели:

 • Повишаване взаимодействието между администрацията и гражданското общество с цел синхронизиране на политиките и нормативната база в Р България с Препоръка на Съвета на ЕК за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст,
 • Открито и отговорно управление при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство за ранно детско развитие,
 • Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, подобряване на съществуващата нормативна рамка и дефиниране на междусекторни политики.
Дейности

За постигане на поставените цели са предвидени следните дейности:

 • анализ на действащата в България нормативна база в контекста на европейските регулации,
 • формиране на предложенията за изменение на нормативната уредба,
 • разработване на инструментариум за мониторинг на политики и законодателство за ранно детско развитие и осъществяване на граждански мониторинг чрез провеждане на изследване за практическото им приложение в детски заведения от различен тип,
 • провеждане на семинар за разкриване на нови перспективи и надграждане квалификацията на служители на администрацията и целевите групи,
 • провеждане на кръгла маса със заинтересовани страни (включително държавната администрация) за повишаване на обществената осведоменост относно направените изводи и получени резултати и отправяне на препоръки, входирани в деловодствата на съответните структури на държавната администрация.
Очаквани резултати
 • Актуализирани критерии относно образованието и грижите в ранна детска възраст, насочени към предоставянето на услуги, които да отговарят на критериите от стратегическата рамка за качество и целите от Барселона,
 • Проведено изследване чрез предварително разработен инструментариум за проверка на практика на съответствието с въведените политики и стандарти за качество,
 • Осъществени съвместни дейности между НПО, администрациите и социалните институционални партньори за реализация на публични политики и законодателство в областта на ранното детско развитие, създадени условия за сътрудничество между различни организации,
 • Формулирани предложенията за изменение на нормативната уредба,
 • Отправени препоръки към държавната администрация,
 • Повишена информираност на гражданите, бизнеса и НПО,
 • Повишена обществена осведоменост относно механизмите и инструментариума за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

 

Проектът се осъществява от фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ в партньорство с Фондация „За Нашите Деца“

Бенефициент: Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“
Партньор: Фондация „За нашите деца“
Стойност: 88 129.27 лв.
БФП: 100 %

Къде се изпълнява: София

Срок: 01.2019 г.- 03.2020 г.

Финансиране чрез: Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020

Съфинасиране чрез ЕСФ: 74 909.88 лв.

Национално съфинансиране: 13 219.39 лв.