Времетраене: 2005-2007

Описание: Проектът се осъществява в партньорство с община Хасково, МТСП, МОН, ДАЗД, местното сдружение на родителите на деца с увреждания, СОУ “Св. Паисий Хилендарски” в Хасково и две детски градини (№9 и №22). Създаден е национален модел за това децата със специални образователни потребности да имат ефективен достъп до детските градини и училищата. Това е част от нашата визия, че интегрирането на децата с увреждания трябва да започне от детската градина и да продължи и в училище, а не интеграцията да е само в училище. По време на проекта  е осигурен достъп за деца с увреждания до детска градина и училище в Хасково като е изградена подкрепяща и достъпна среда за децата и са извършени кампании и обучения за промяна на нагласите на местните хора и на учителите за мястото на децата с увреждания в обществото и техните права. В рамките на проекта 20 деца с различни увреждания се обучават интегрирано в общообразователното училище и детски градини, а повече от 60 деца в областта влизат за първи път в класните стаи.