Три нови програми за деца в риск представя Фондация За Нашите Деца в 8 пловдивски общини.

By 19.11.2019Новини

Три нови програми за деца в риск разкрива фондация „За Нашите Деца“ в общините Родопи, Стамболийски, Марица, Асеновград, Садово, Куклен, Пловдив и Перущица. Те ще бъдат представени във всяка от общините по време на специално организирани от фондацията информационни срещи.

 

На тях са поканени да присъстват  представители на местни организации, предоставящи социални услуги, на държавни структури, на работодателите и на бизнеса, здравни и образователни специалисти. Те ще получат подробна информация за новите услуги, които фондация „За Нашите Деца“ предстои да разкрие във всяка от 8-те общини.

На срещите в общините Стамболийски, Марица, Родопи и Асеновград  бяха представени новите възможности и интегрираните услуги за децата в риск и техните семейства

 

  • Програма „Индивидуална оценка и насочване към социални и интегрирани услуги“ е една от трите програми, които ще бъдат разкрити, целта е децата от уязвими групи и техните семейства да имат достъп до услуги за социално включване, съобразени с техните нужди.
  • Програмата „Консултативната и терапевтична подкрепа“ е насочена към деца с трудности в развитието и увреждания във възрастта от 0 до 3 години, и ще осигури възможност за консултиране на родителите, рехабилитационни и терапевтични услуги, медицинско обследване и асистиране на нуждаещите се деца.
  • Програмата „Подкрепа за развитие и социализация“ е насочена към децата в риск, които често са изключени от достъпни за другите деца форми на социализация. Тя ще подпомага развитието и социализацията на децата, за да бъде преодоляно негативното влияние, което изключването има върху развитието и постиженията им.

 

По време на срещата в община Стамболийски силен интерес проявиха участниците към  рехабиталиционните и терапевтични услуги, които  програма „Консултативна и терапевтична подкрепа“ ще предостави на децата с увреждания и техните семейства.

 

Те споделиха, че услугите, които се предоставят за подкрепа  развитието на деца с увреждания в ранна възраст в малките общини като Стамболийски са крайно недостатъчни и често скъпо платени, което ги прави на практика недостъпни за много от семействата на деца с увреждания. Затова разкриването на новите програми  се посреща с голям интерес от хората, които разчитат те да подобрят качеството на живот, грижата и социалното включване на децата с увреждания и техните семейства в община Стамболийски.

 

До края на ноември предстоят още  4 информационни срещи –  днес експертите на фондацията са в Садово, на 21 Ноември в Куклен, на 26 ноември в Пловдив, а на 28 ноември в община Перущица.

 


Осемте срещи ще се реализират в рамките на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.