Фондация “За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. “За Нашите Деца” е наследник на британските правозащитни организации “Европейски детски тръст”, “Християнски детски фонд” и “ВсякоДете”. С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво подкрепата за родители с цел предотвратяването на изоставянето на деца, приемната грижа и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето. Повече от 27 години фондация “За Нашите Деца” е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата.

 

Водещи ценности в нашата работа са

 

професионализъм и постоянно развитие, лоялност, конструктивен диалог, работа в екипа, прозрачност, откритост и честност, толерантност към различията, делови отношения с фокус върху целите.

 

Нашите каузи

 

 • Ранна детска интервенция
 • Предотвратяване изоставянето на бебета и малки деца
 • Приемна грижа за изоставени деца и деца в риск от изоставяне
 • Детска къща-временен семеен подслон за бебета и малки деца

Като част от нашето разрастване и желание за позициониране на организацията на международно ниво, разкриваме позицията

 

Заместник изпълнителен директор организационно развитие и проекти

 

Роля и отговорности:

 

 • Подпомага стратегическтото управление на Фондация „За нашите деца“ с профил организационно развитие и управление на проекти.
 • Управлява проектната дейност на Фондация „За нашите деца“, като разширява проектното портфолио, с цел привличане на ресурси и експертиза за дейностите на фондацията.
 • Управлява организационното развитие, разрастване на фондацията, като управлява отношенията с Консултативен съвет и Настоятелството.
 • Проучва, предлага и внедрява успешни модели на устойчиво функциониране на НПО;
 • Развива и използва потенциала на контактите и взаимотношенията с дипломатическите мисии и международни партньори в сферата на организационното развитие и технологичните решения за добро управление и планиране;
 • Гради образа на организацията вътре и вън като допринася за представяне на историята, етапите на организационното ни развитие, организационния ни модел на функциониране, начина ни на работа и постиженията, спрямо обществените процеси в България и ЕС.
 • Работи по привличане на нови стратегически партньори за развитие на дейността на фондацията;
 • Управлява проектната дейност на фондацията, като участва в проектното проучване, кандидатсване, управлението на проектите на фондацията, като контролира координационните и функционални връзки в проектното управление, отчетността и изпълнението на заложените показатели и бюджетни рамки.
 • Работи заедно с мениджмънта за поддържането на високо ниво на прозрачност на организацията, като гарантира високо ниво на познание в организацията, както и съдейства за наличието на актуална стратегия, годишен план и организационни бюлетини с описание на постиженията и предизвикателствата, комуникирани с групите клиенти на организацията.
 • Работи за повишаване на разбирането и подобряване на подхода, базиран на човешките права;
 • Следи тенденции в Европейски и световен план в развитието на доставчиците на услуги като Фондация „За нашите деца“;
 • Управлява бизнес модел, по който да реализираме обучителната дейност като стопанска и като обществено полезна дейност;
 • Управлява застъпническата дейност на фондацията, стратегическите комуникации и партньорства с други сектори на обществения живот като отговор на външната среда в България относно правата на децата и ролята на НПО;
 • Управлява и развива участието в международни проекти и позиционирането ни сред международни НПО организации и асоциации;
 • Управлява международното позициониране и бизнес планирането на обучителната ни дейност;
 • Развитие на социалните иновации и предприемачество във фондацията.

 

Какъв е успешният кандидат?

 

 • Притежава управленски опит – минимум 5 години в сферата на НПО/ предоставяне на социални и интегрирани услуги/ в международни НПО/;
 • Има опит в управлението на международни проекти;
 • Познава отлично българското и европейското законодателство в областта на социалната политика, както и основните предизвикателства по прилагенето им;
 • Притежава умения да води и управлява екип;
 • Има квалификация в областта на – икономика/социални услуги и предприемачество/ социална педагогика/психология/социални дейности , както и допълнителни специализации или публикации в областта на социалните и интегрирани услуги, застъпничеството, управление на проекти по обезпечаване на каузи и др. свъзрано с длъжността;
 • Отлично владее английски език – писмено и говоримо; Предимство е владеенето на руски език.
 • Отлична писмен и устна грамотност на български език;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Притежава стратегическо мислене и умения да планира;
 • Има опит в отразяване и представяне в медиите на своята работа;
 • Иматотлични комуникативни умения, като демонстрирате опит в създаването на креативни начини за ангажиране на обществени и корпоративни партньори от национален и международен мащаб;
 • Притежава дипломатически умения и умения за работа с представители на дипломатическите представителства в България;
 • Активен член в национални и международни асоцииации от НПО сектора.

 

Организацията предлага:

 

 • Постоянен трудов договор;
 • Място на работа – София, ул Гюешево 21
 • Ниво да длъжносттта – висш мениджмънт и грейд спрямо вътрешна система за оценка на длъжностите според нейната тежест и роля в организацията;
 • Възнаграждения спрямо вътрешната система за заплатообразуване и съобразено с нивото на длъжостта;
 • Възможност за ползване на Home Office;
 • Социален пакет, съгласно вътрешна програма за фондацията;
 • Възможности за обучение и кариерно развитие.

 

Как да кандидатсвате

 

Ако отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, мотивация и воля за развитие в НПО сектора, то тогава :

 • Моля изпратете Вашите автобиография и мотивационно писмо на английски език в срок до 20 септември 2019г. на hr@detebg.org;
 • Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.

 

Етапи на подбора:

 

 • Подбор по документи;
 • Интервю с одобрените по документи кандидати;
 • Представяне на концепция за развитие на фондацията;
 • Представяне на предложение за работа;
 • Добре дошли във ФЗНД.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.